Undersøgelser fra Lev Uden Vold

På denne side kan du finde alle undersøgelser fra Lev Uden Vold.


Marts 2024


Årsmagasin: Data og indsigter fra Lev Uden Volds rådgivning i 2023

Lev Uden Volds årsmagasin giver et indblik i, hvad der kendetegner de henvendelser, som Lev Uden Volds nationale hotline og juridiske rådgivning modtog i 2023. Med data, eksempler fra rådgivningssamtalerne og viden fra medarbejdere peger magasinet på de mest dominerende tendenser for året, der gik. 

 Udvalgte nøgletal fra Lev Uden Volds årsmagasin: 

 • 8 ud af 10 samtaler med voldsudsatte og pårørende handler om psykisk vold - samme billede gælder for mennesker, der udøver vold
 • Størstedelen af voldsudsatte (84 %) ringer om vold fra en partner eller tidligere partner – og har levet med volden i et eller flere år
 • 9 ud af 10 henvendelser fra voldsudsatte er kvinder – og flest er mellem 30-39 år
 • 46 % af de voldsudsatte har børn i hjemmet – og over halvdelen af disse børn udsættes for vold, enten direkte, eller indirekte ved at være vidne til vold i familien.
 • Antallet af opkald fra voldsudøvere er steget fra 191 opkald i 2022 til 281 opkald i 2023, svarende til en stigning på 47 %. Voldsudøvere udgår fortsat den antalsmæssigt mindste målgruppe
 • Opkald fra pårørende til voldsudsatte og voldsudøvere er steget med 25 % fra 2022 til 2023 – fra 948 opkald i 2022 til 1.181 opkald i 2023.

Download årsmagasinet her


September 2023


Rapport

Vold gennem livet. En undersøgelse af sammenhænge mellem vold i barndomshjemmet og partnervold i voksenlivet

Rapporten viser, at voksne danskere, som har været udsat for vold af deres forældre i barndommen, i højere grad end andre udsættes for eller udøver partnervold i voksenlivet. Vold i barndomshjemmet øger altså risikoen for partnervold i voksenlivet.

Særligt for de knap ti procent af befolkningen, som har været udsat for flere former for vold af deres forældre, er risikoen for at opleve partnervold i voksenlivet forøget. Samtidig er det ikke alle, som har oplevet vold i barndomshjemmet, der også oplever partnervold i voksenlivet. Her opsummerer rapporten fire forhold, som kan forebygge, at vold i barndommen fører til partnervold i voksenlivet.

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’, som Danmarks Statistik har gennemført for Lev Uden Vold. ’Vold i Danmark 2021’ er den første af sin art i Danmark, hvor en nationalt repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udelukkende omhandler danskernes erfaringer med vold. Mere end 16.000 respondenter har besvaret spørgeskemaet. 

Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af videnskonsulent Jonathan Salka, chefkonsulent Katrine Bindesbøl Johansen og med analysebistand fra Christiane Præstgaard Dolmer. Chef for viden og formidling, Louise Glerup Aner, er overordnet ansvarlig for undersøgelsen.

Download rapporten her

Download metodedesignet bag ’Vold i Danmark 2021’


Juni 2023


Rapport

Vold i barndommen. Voksne danskeres erfaringer med vold i barndomshjemmet

Rapporten giver viden om voksne danskeres erfaringer med vold i barndommen, herunder omfanget af vold fra forældre, og hvordan voldserfaringerne varierer mellem aldersgrupper. Rapporten viser blandt andet, at historiske forskelle i blandt andet opdragelsesnormer og lovgivning kommer til udtryk gennem forskelle i voldserfaringer mellem generationer. 

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’, som Danmarks Statistik har gennemført for Lev Uden Vold. ’Vold i Danmark 2021’ er den første af sin art i Danmark, hvor en nationalt repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udelukkende omhandler danskernes erfaringer med vold. Mere end 16.000 respondenter har besvaret spørgeskemaet. 

Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af videnskonsulent Jonathan Salka, chefkonsulent Katrine Bindesbøl Johansen og med analysebistand fra Christiane Præstgaard Dolmer. Chef for viden og formidling, Louise Glerup Aner, er overordnet ansvarlig for undersøgelsen.

Download rapporten her

Download metodedesignet bag ’Vold i Danmark 2021’


Juni 2023


Undersøgelse

Går vold i arv? En kvalitativ undersøgelse af betydningen af vold i opvæksten for familielivet som voksen

Om og hvordan vold kan gå i arv, er kun sparsomt belyst i Danmark. Formålet med denne rapport er derfor at undersøge, hvilke forhold der har betydning for, om vold i opvæksten gentager sig i voksenlivet. 

Undersøgelsen er baseret på interview med 16 kvinder og mænd, der i spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’ angiver at have været udsat for vold i barndommen. Rapporten finder fire forhold i respondenternes liv, der fungerer forebyggende, fordi de tilsammen og over tid begrænser de følgevirkninger, som kan øge risikoen for vold i voksenlivet.

Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af videnscenterchef Louise Glerup Aner, videnskonsulent Mathilde Leth, praktikant Nanna Westerø Thorbjørnsen og chefkonsulent Katrine Bindesbøl Holm Johansen, der har fungeret som projektleder.

Download rapporten her


April 2022


Undersøgelse

Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb

Rapporten er en undersøgelse af ofres erfaringer med magtanvendelse, modstand og følger af seksualiserede overgreb baseret på interview med fagpersoner

Rapporten henvender sig til fagpersoner, som gennem deres arbejde kan møde personer, der har været udsat for seksualiserede overgreb som voldtægt, men ikke arbejder specialiseret med området, og som ønsker at få mere viden om seksualiserede overgreb. Derudover er rapporten også relevant for politikere og forskere.

Undersøgelsen er gennemført og udarbejdet fra maj 2021 til februar 2022 og bygger på interview med 13 fagpersoner i Danmark, der møder ofre for seksualiserede overgreb.

Undersøgelsen er tilrettelagt, gennemført og ledet af videnskonsulent Nathalie Weih i samarbejde med studentermedhjælper Julie Enevoldsen og chefkonsulent Katrine Bindesbøl Holm Johansen.

Videnscenterchef Louise Glerup Aner er overordnet ansvarlig for undersøgelsen.

Download hele rapporten her


Marts 2022


Rapport

Når mænd udsættes for vold i nære relationer - en undersøgelse af voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrisecentre

Rapporten giver nye indsigter i omfanget og karakteren af den vold i nære relationer, som mænd på herberger og mandekrisecentre har været udsat for. Rapporten estimerer, at omkring 400 mænd årligt må forlade deres hjem for at tage ophold på herberger og mandekrisecentre som følge af at have været udsat for vold i nære relationer.

Undersøgelsen er rekvireret af Social- og Ældreministeriet på baggrund af aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024. Undersøgelsen danner baggrund for forsøgsordningen med psykologhjælp til voldsudsatte mænd.

Den har til formål at bidrage med viden om mænd, der tager ophold på herberger og mandekrisecentre som følge af vold i nære relationer, herunder hvad der kendetegner den vold, mændene har været udsat for, samt hvilke behov for hjælp og støtte de har.

Undersøgelsen er tilrettelagt, gennemført og ledet af videnskonsulent Marie Nymand Frederiksen i samarbejde med videnskonsulent Mathilde Lykkemark Leth og praktikant/studentermedhjælper Rasmus Hjorth.
Videnscenterchef Louise Glerup Aner er overordnet ansvarlig for undersøgelsen.

Du kan downloade hele rapporten her og resuméet her


Januar 2022


Rapport

Viden om vold i nære relationer

Rapporten er en kortlægning af litteratur fra 1984 til 2020 i Danmark og har således til formål at give et samlet overblik over den viden, der eksisterer om vold i nære relationer. Den er tiltænkt forskere og fagfolk, der interesserer sig for vold i nære relationer, og som med rapporten kan få et samlet overblik over feltet i Danmark. 

Formålet er således ikke blot at tegne et samlet billede af brugbar viden, men også øge kendskabet til det, der har været sparsomt belyst. 

Kortlægningen går helt tilbage til starten af 80’erne, hvor vold – efter kvindebevægelsens fortjeneste - kom på den offentlige og politiske dagsorden. Sidenhen har forskere og civilsamfundsaktører lavet viden på området, der har understøttet udviklingen af indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere. Men et decideret overblik over den viden, som findes om vold i nære relationer, har altså ikke eksisteret før nu.

Bag kortlægningen står chefkonsulent Katrine Bindesbøl Holm Johansen fra Lev Uden Vold i samarbejde med Ida Karlsson, tidl. LOKK, Maiken Kirk Andersen fra Danner og Siliane Bjerre fra Mødrehjælpen.

Med rapporten følger en bibliografi, der eksisterer som appendiks til rapporten, og giver et overblik over den hovedsageligt forskningsbaserede litteratur, som findes om vold i nære relationer i en dansk kontekst.

Du kan downloade den samlede publikation her og bibliografien her


September 2021


Rapport

Mænd udsat for partnervold - et pilotstudie blandt danske praktikere med perspektiver fra skandinavisk forskning og praksis

Det kan være svært for mænd at blive set og anerkendt som ofre for partnervold, og en del af forklaringen er den traditionelle opfattelse af, at mænd skal kunne klare sig selv og ikke må vise sårbarhed. Konsekvensen kan både være, at voldudsatte mænd ikke opsøger hjælp, og at de ikke bliver mødt med den rette støtte, når de gør det. Det er blandt konklusionerne i nye rapporter fra Lev Uden Vold.

Fysisk partnervold rammer anslået 19.000 mænd i Danmark hvert år. Tallet er mindst dobbelt så højt, hvis man tæller psykisk partnervold med. Til trods for de høje tal er det et område, der stadig ikke er særlig grundigt belyst. Og så er det område, der præges af sejlivede forestillinger om, hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være udsat for partnervold.

Lev Uden Vold har udgivet rapporten, "Mænd udsat for partnervold", der er en kvalitativ undersøgelse baseret på en interviews med både praktikere og forskere med viden på området. Pilotstudiets formål har været at undersøge, hvilke erfaringer danske praktikere har med mænd udsat for partnervold, og perspektivere disse til skandinaviske forskeres og praktikeres erfaringer med partnervoldsudsatte mænd.

 

Læs hele rapporten her. 

 

Rapport

Nordisk viden om partnervold mod mænd - et litteraturstudie 

Litteraturstudiet er baseret på en systematiseret litteratursøgning efter danske, svenske, norske og finske undersøgelser i en række udvalgte forskningsdatabaser suppleret med kædesøgning, hvor der findes litteratur gennem referencer i artikler, rapporter og undersøgelser på området.

Formålet med litteraturstudiet er at undersøge, hvilke undersøgelser og vidensopsamlinger der findes i Norden om partnervold mod mænd med henblik på at beskrive det eksisterende nordiske vidensgrundlag samt at identificere, hvor der er behov for mere viden.

 

Læs hele rapporten her. 

 

April 2021


Håndbog

Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?

Håndbogen ’Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold? En håndbog til kommunale sagsbehandlere’ indeholder blandt andet viden om forskellige former for vold, hvilke tegn man som fagperson bør være opmærksom på hos både voksne og børn, samtaleguides til hvordan man som fagperson kan spørge ind til vold, og viden om hvilke forpligtelser og handlemuligheder man har som kommunal fagperson over for mennesker, der udsættes for eller udøver partnervold.

Håndbogen er primært målrettet kommunale sagsbehandlere inden for fx det sociale og familieretlige område, men er også relevant for andre fagpersoner, såsom lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og læger.

Du kan læse hele håndbogen her.

Håndbogen er opdateret den 13. september 2022 grundet ny, selvstændig straffebestemmelse om stalking, som trådte i kraft den 1. januar 2022.

Du kan også finde et opslagshæfte med vejledninger og samtaleguides fra håndbogen her, særskilte vejledninger og faktaark fra håndbogen her, samt særskilte samtaleguides og gode råd fra håndbogen her.

Køb bogen

Håndbogen kan købes for 150 kr. pr. stk. inkl. moms og forsendelse.

Ved køb af 10 stk. eller mere gives en rabat på 10%. Leveringstiden er 2-3 uger.

Skriv til kontakt@levudenvold.dk for at bestille bogen med nedenstående oplysninger:

 • Navn og adresse
 • CVR nr. og evt. EAN-nummer, hvis I er en virksomhed, der bestiller
 • Ønsket antal
 • Om du ønsker at betale via MobilePay eller faktura (faktura dog kun for erhverv med CVR-nr.)

Oktober 2020


Undersøgelse
Veje mod et liv uden vold

Undersøgelsen præsenterer vigtige erfaringer fra kvinder og mænd, som har været udsat for eller har udøvet partnervold. I undersøgelsen ser vi nærmere på vejene mod et liv uden vold med de udfordringer, der kan være i forhold til at få støtte og hjælp fra omverdenen – både som voldsudsat og som voldsudøver.

Undersøgelsen slår fast, at fagpersoner og pårørende har en afgørende rolle at spille ift. at bekæmpe vold i nære relationer i Danmark. Undersøgelsen viser også, at fortsat politisk handlekraft er essentiel for at sikre rammerne til at bekæmpe vold i nære relationer.

Find hele undersøgelsen Veje mod et liv uden vold her.

Juli 2020


Notat
Partnervold under COVID-19

I notatet kortlægger vi, hvordan den omfattende nedlukning af Danmark under COVID19 har påvirket karakteren af partnervold og mulighederne for at søge og få hjælp for voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn.

Vi kortlægger desuden specialiserede organisationer og enkelte myndigheders erfaringer med at tilbyde hjælp til målgrupperne under nedlukningen.

På baggrund af kortlægningen har vi udviklet en række anbefalinger målrettet beslutningstagere såvel som fagfolk og ledere i de specialiserede organisationer og relevante myndigheder.

Læs hele notatet Partnervold under Covid-19 her.

Notatet er oversat til engelsk, og du kan finde den engelske udgave her.

Februar 2020


Antologi
Vold i familien - viden for fagfolk

Lev Uden Vold og Mary Fonden har i samarbejde med Akademisk Forlag udgivet antologien Vold i familien – viden for fagfolk til undervisningen på professionsrettede uddannelser.

Antologien introducerer undervisere og studerende for en række tematikker om vold i familien med bidrag fra forskere inden for området og organisationer med specialiserede indsatser til både voldsudsatte og voldsudøvere.

Bogen tager dig både igennem et historisk overblik over vold i familien og giver indsigt i psykisk vold, vold i etniske minoritetsfamilier samt forskellige indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere i Danmark.

Blandt andet har Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og mange andre organisationer bidraget til antologien.

Du kan vælge enten at:

November 2019


Inspirationshæfte
Opsporing af personer udsat for vold i nære relationer - et inspirationshæfte til fagpersoner

Inspirationshæftet er baseret på Lev Uden Volds Kortlægning af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer fra 2018 samt viden fra nationale og internationale aktører inden for social-og sundhedsområdet samt politi og retsvæsen.

Hæftet indeholder bl.a. en samtaleguide og en oversigt over 4 internationale tilgange til opsporing, som fagpersoner kan lade sig inspirere af til arbejdet med at spotte tegn på vold, samt hvilke overvejelser man bør gøre, inden man implementerer redskabet i sin organisation.

Læs hele hæftet om opsporing af personer udsat for vold i nære relationer her.


Inspirationshæfte
Risikovurdering af vold i nære relationer - et inspirationshæfte til fagpersoner

Inspirationshæftet er baseret på Lev Uden Volds Kortlægning af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer fra 2018 samt viden fra nationale og internationale aktører inden for social-og sundhedsområdet samt politi og retsvæsen.

Hæftet indeholder bl.a. en samtaleguide og en oversigt over 6 internationale tilgange til at risikovurdere vold i nære relationer, som fagpersoner kan lade sig inspirere af til arbejdet med at vurdere voldsudsatte borgeres sikkerhed, samt hvilke overvejelser man bør gøre, inden man implementerer et værktøj til risikovurdering i sin organisation.

Læs hele hæftet om risikovurdering af vold i nære relationer her.

September 2019


Bog
Mig og min (særlige) rygsæk

Bogen, Mig og min (særlige) rygsæk, henvender sig til børn og unge, der har oplevet voldsomme konflikter eller vold i familien. Bogen kan også anvendes af fagfolk, som på forskellig vis arbejder med børn og unge, der er vidne til eller udsat for vold i familien.

Skriv til kontakt@levudenvold.dk for at bestille bogen med nedenstående oplysninger:

 • Navn og adresse
 • CVR nr. og evt. EAN-nummer, hvis I er en virksomhed, der bestiller
 • Ønsket antal
 • Om du ønsker at betale via MobilePay eller faktura (faktura dog kun for erhverv med CVR-nr.)

Bogen koster 250 kr. inkl. moms og forsendelse (ved bestillinger efter 26. april 2021). Ved køb af 10 stk. eller mere gives en rabat på 10%. Leveringstiden er 2-3 uger.

Bogen er også tilgængelig som pdf-fil.

Har du problemer med at downloade bogen? Prøv at åbne pdf-filen i en anden browser.
Hvis du fortsat har problemer, så kontakt os på mail: kontakt@levudenvold.dk

Juni 2019


Undersøgelse
Partnervold – kommunernes praksis og indsats

Læs Partnervold – kommunernes praksis og indsats af Lev Uden Vold her.

Formålet med denne undersøgelse er at få indblik i kommunernes praksis og indsats over for partnervold. Herunder indledende kendskab, beredskab, sagsbehandling og indsatser i forbindelse med borgere berørt af partnervold.

Kommuneundersøgelsen undersøger praksis og indsats over for partnervold i henholdsvis voksen- og socialafdelinger og børne- og familieafdelinger i 80 forskellige kommuner.

Uddrag
Resumé og anbefalinger

Læs Resumé og anbefalinger – uddrag fra Lev Uden Volds kommuneundersøgelse her.

Uddraget er en forkortet version af undersøgelsen af kommunernes praksis og indsats over for partnervold, og indeholder resumé og anbefalinger.

Uddraget giver et hurtigt overblik over undersøgelsens formål og resultater samt et overblik over 9 anbefalinger, som Lev Uden Vold opstiller til folketingspolitikere og kommunale ledere på baggrund af undersøgelsens resultater.

Læs hele undersøgelsen: Partnervold – kommunernes praksis og indsats af Lev Uden Vold her.

Katalog
Inspirationskatalog - 22 gode eksempler på kommunale tiltag og indsatser over for partnervold

Læs hele inspirationskataloget her.

I forbindelse med undersøgelsen af kommunernes praksis og indsats over for partnervold har Lev Uden Vold samlet et katalog med 22 gode eksempler på kommunale tiltag og indsatser over for partnervold. Formålet med inspirationskataloget er at fremhæve de gode eksempler på kommunale tiltag og indsatser, der imødekommer kommunernes generelle udfordringer i arbejdet med partnervold.

Eksemplerne bidrager til tydelig organisering og et fast beredskab på området, tiltag der bidrager til en styrket opsporing af voldsudsatte og voldsudøvende borgere samt indsatser af rådgivnings- eller behandlingsmæssig karakter, der er udviklet til specifikt at kunne håndtere partnervoldsproblematikker og hjælpe voldsudsatte og voldsudøvende borgere til at bryde med volden.

Februar 2019


Rapport
Årsrapport 2018 – Tal fra pladsoversigten, national hotline, juridisk rådgivning og efterværnsgrupper

Læs hele årsrapporten med tal og data fra 2018 her.

Denne årsrapport dokumenterer Lev Uden Volds fire indsatser, der sikrer direkte hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer. Det drejer sig om pladsoversigten, den nationale hotline, juridisk rådgivning og efterværnsgrupper.

 

Januar 2019


Notat
Voldsudsatte og voldsudøvere - omfang og kapacitet

Læs hele notatet om voldsudsatte og voldsudøvere – omfang og kapacitet her.

Formålet med dette notat er at tydeliggøre mismatchet mellem antallet af voldsudsatte og voldsudøvere og mulighederne for hjælp, rådgivning og behandling. Vores ærinde er ikke at afgøre, hvilken form for indsats den enkelte har brug for, men alene belyse at mange voldsudsatte og voldsudøvere i dag ikke synes at have adgang til den hjælp, de har behov for.

 

Oktober 2018


Notat
Socialfaglig definition af psykisk vold i nære relationer

Læs hele notatet om den socialfaglige definition af psykisk vold her.

Notatet præsenterer og uddyber den socialfaglige definition samt beskriver baggrund og formål. I udviklingen af definitionen er der taget afsæt i både praksiserfaringer og forskning om vold.

Den socialfaglige definition er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af faglige eksperter på feltet. Den er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af internationale definitioner og begreber for psykisk vold og to afholdte seminarer med oplæg, drøftelser og deltagelse af relevante fagfolk, forskere og repræsentanter fra organisationer, der arbejder med vold.

 

August 2018


Kortlægning
Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold - kortlægning af forskning

Læs hele kortlægningen af psykiske, fysiske og sociale konsekevenser af psykisk vold i parforhold her.

Her finder du Bilag 2 til kortlægningen.

Kortlægningen afdækker, hvordan konsekvenser af psykisk vold er beskrevet i nyere international forskning, og viser, at psykisk vold har konsekvenser i forhold til både den psykiske, fysiske og sociale trivsel.

Udover at være skyld i generel mistrivsel hos den udsatte, så er angst, depression og PTSD nogle af konsekvenserne af psykisk vold.


Kortlægning
Vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer

Læs kortlægningen af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer her.

Kortlægningen giver et overblik over vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer, som er tilgængelige og anvendes i en dansk kontekst.

Målet med kortlægningen er at hjælpe de fagprofessionelle, når de i arbejdet som enten sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver møder familier med vold.

Kortlægningen viser bl.a., at der i dag særligt findes en række redskaber og vejledninger til opsporing af børn, der er udsat for vold. Omvendt er redskaberne til opsporing af vold blandt unge og voksne mere begrænset.

 

Juli 2018


Notat
Kortlægning af definitioner og begreber om psykisk vold

Læs kortlægningen af definitioner og begreber om psykisk vold her.

Formålet med dette notat er at give nogle nedslag i fænomenet psykisk vold er beskrevet og begrebsliggjort samt at give et overblik over, hvordan centrale internationale og nationale aktører definerer psykisk vold i nære relationer. I notatet præsenterer og beskriver vi definitioner og begreber, men vi vurderer dem ikke.

Notatet skal bidrage med et vidensbaseret input i processen med at udvikle en fælles forståelse af psykisk vold ud fra et socialfagligt perspektiv.

 

Maj 2018


Notat
Norges lovgivning om psykisk vold

Læs hele notatet om Norges lovgivning om psykisk vold her.

Formålet med dette notat er at undersøge den norske lovgivning om psykisk vold. Notatet afdækker, hvordan lovgivningen er udformet, og beskriver kort eventuelle udfordringer i forhold til udarbejdelsen og implementeringen af bestemmelsen om psykisk vold.

Dette gøres dels ved at belyse, hvilke definitioner der er anvendt, hvordan lovgivningen er udformet og baggrunden for den samt ved at se på, hvilke udfordringer der er med at anvende lovgivningen i praksis.


Notat
Englands lovgivning om psykisk vold

Læs hele notatet om Englands lovgivning om psykisk vold her.

Formålet med dette notat er at afdække den engelske lovgivning om psykisk vold og undersøge, hvordan lovgivningen er udformet, samt kort at beskrive eventuelle udfordringer i forhold til udarbejdelsen og implementeringen af lovgivningen om psykisk vold.

Dette gøres dels ved at belyse, hvilke definitioner der er anvendt, hvordan lovgivningen er udformet, baggrunden for den samt ved at se på, hvilke udfordringer der er med at anvende lovgivningen i praksis.


Kortlægning
Efterværn for voldsudsatte

Find hele kortlægningen af efterværn for voldsudsatte her.

Kortlægningen – som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt krisecentre og ambulante tilbud – har særligt haft fokus på at afdække, hvor og for hvem behovet for psykologisk efterværn er størst. Der er dermed ikke tale om en afdækning af efterværn i bred forstand. Ligesom kortlægningen beskriver de gode erfaringer, der allerede er gjort med psykologisk efterværn.

Kortlægningen viser, at der er behov for efterværn. Heriblandt psykologisk efterværn og hjælp til netværksdannelse. Behovet vurderes for værende størst i Hovedstaden og i Syddanmark. Kortlægningen af efterværn for voldsudsatte har været en del af forberedelserne til Lev Uden Volds efterværnsgrupper for voldsudsatte mænd, kvinder og børn, som har været på krisecenter eller modtaget ambulant behandling.

Find hele kortlægningen af efterværn for voldsudsatte her.


 

Her kan du finde flere publikationer om vold i nære relationer.

Tryk her for at komme væk fra denne side