Høringssvar og juridiske notater fra Lev Uden Vold

På denne side kommer der løbende høringssvar og juridiske notater fra vores Lev Uden Vold.

Lev Uden Vold afgiver høringssvar til ministerier ifm. offentlige høringer om ny lovgivning, ændringer i bekendtgørelser eller vejledninger til gældende lovgivning. 

Lev Uden Volds juridiske notater informerer blandt andet om lovændringer og nye afgørelser, der har betydning for arbejdet med vold i nære relationer. Ligesom notaterne kan klargøre og forklare særlige dele af lovgivningen. Notaterne er tænkt som en hjælp til fagpersoner på krisecentrene eller fagpersoner, der på anden vis arbejder indenfor feltet vold i nære relationer og vold i familien.

Her kan du læse mere om lovgivningen på området.

Høringssvar og juridiske notater


Maj 2024

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forælders rettigheder efter folkeskoleloven ved en elevs ophold på krisecenter)

Lev Uden Vold bakker op om lovforslagets hensigt ift. at sikre skolegang for børn, der har ophold på et krisecenter med en voldsudsat forælder. Det er afgørende, at både sikkerhed, en voldsfaglig indsats og stabil skolegang og undervisning sikres for børn, der opholder sig på krisecentre på grund af en sikkerhedssituation med vold eller trusler om vold. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på retssikkerheden for den forælder, der ikke har ophold på krisecenter med barnet. Lovgivningen skal i videst muligt omfang balancere et hensyn mellem sikkerhedssituation og barnets bedste, og håndhævelse at forældrerettigheder.

Lev Uden Vold ser  ingen grund til, at ophold på § 110-tilbud også omfattes af dette lovforslag i en revideret form. Lev Uden Vold peger desuden på, at det er mere hensigtsmæssigt at bruge ”vold i nære relationer” som ordlyd i loven, hvilket også er den terminologi, der anvendes i den reviderede § 109 i serviceloven.

Lev Uden Vold peger også på, at der bør fastlægges minimumskrav lovgivningsmæssigt, før en afgørelse i henhold til loven kan træffes. Det kan fx være et krav om udarbejdelse af en risikovurdering, der sammen med en krisecentererklæring kan opfattes som obligatorisk grundlag for afgørelsen. Høj faglighed og sagligt funderede afgørelser er afgørende for at sikre validiteten af en afgørelse, og her kan en professionel risikovurdering være et væsentligt bidrag. Lev Uden Vold opfordrer derudover til, at der etableres en klageadgang og mulighed for indsigelse efter de seks måneder, samt at der tages højde for, at nogle sager kan have behov for forlængelse ud over denne periode.

Læs hele høringssvaret her.

Maj 2024

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunal kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Lev Uden Vold er med ophævelsen af bekendtgørelsen bekymrede for, at voldsudsatte vil mangle information om de ydelser, de har ret til og kan forvente af kommunen under deres ophold på et krisecenter – fx en koordinerende rådgiver. Med udkastet ophæves den eneste bekendtgørelse, som forpligter kommunerne til at informere borgerne om deres hjælp, ydelser og serviceniveau på krisecentre i kommunen i henhold til § 109 i serviceloven. Ophævelsen risikerer dermed at forringe gennemsigtigheden for voldsudsatte borgere af, hvad de har ret til.

Lev Uden Vold peger derudover på behovet for udvikling af en fælles og tværgående model for voldsfaglig kvalitet på landets krisecentre. En kvalitetsmodel, der bl.a. indeholder krav til krisecentrenes voldsfaglighed, vil skabe grundlag for virksomme, effektive og voldsfaglige krisecenterindsatser til gavn for voldsudsatte borgerne.

Læs hele høringssvaret her.

Marts 2024

Høringssvar: fagligt grundlag for opsporing og indsatser vedr. vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter

Lev Uden Vold har indgået i det faglige panel og har løbende bidraget til voldsfaglig kvalitetssikring af materialet. 

Lev Uden Vold er overordnet set tilfredse med det faglige grundlag og håber, at det omsættes til lettere anvendelige materialer for sundhedsprofessionelle i svangreomsorgen, sundhedsplejen og almen praksis.

Lev Uden Vold foreslår bl.a., at der lægges mere vægt på samarbejdet med de kommunale myndigheder, så den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats ikke tænkes som to adskilte siloer.

Læs hele høringssvaret her.

November 2023

Høringssvar: Udkast til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Lev Uden Vold anerkender behovet for lovgivningstiltag, der beskytter socialt udsatte børn, herunder voldsudsatte børn, eller børn som overværer vold i hjemmet. Det er dog helt afgørende, at retssikkerheden ikke forringes i processen, og at lovgivningen altid tager udgangspunkt i barnets bedste, men samtidig sikrer, at begge forældres rettigheder og mulighed for samvær respekteres og håndhæves på en retfærdig og afbalanceret måde.

Det kan udfordre retssikkerheden, at der alene ud fra en krisecentererklæring sammenholdt med en anmodning herom fra den forælder, der opholder sig på en boform efter §§ 109 eller 110, kan træffes afgørelse om midlertidig afgørelse om suspension af samvær eller anden kontakt mellem den ene forælder og barnet. Dette vil som udgangspunkt kræve flere oplysninger i den konkrete sag, der understøtter denne formodning, da sagsbehandlingen ikke må gå kompromis med kvaliteten, og at afgørelser skal træffes ud fra, hvad der er barnets bedste.

Læs hele høringssvaret her.

November 2023

Høringssvar: Bekendtgørelse om børnehuse

Lev Uden Vold har to primære indsigelser mod den nuværende formulering i forslaget til bekendtgørelse om børnehuse, som bør adresseres for at optimere børnenes retssikkerhed og sikre en mere stringent og rimelig praksis.

Vi bemærker, at formuleringen i § 2 beskriver, at myndighederne "kan" samles fysisk med henblik på indledende sundhedsfaglige vurderinger.  Vi ønsker at understrege vigtigheden af at ændre "kan" til "skal" for at sikre, at de nødvendige fysiske undersøgelser af børnene ikke blot er en valgfri opgave, men en obligatorisk praksis. Vi bemærker, at formuleringen i § 10 omhandler indledende sundhedsfaglige vurderinger og viderevisitation til yderligere sundhedsfaglige undersøgelser. Vi ønsker at påpege vigtigheden af at inkludere retsmedicinsk ekspertise som en integreret del af disse vurderinger. 

Vi opfordrer derfor til en revision af formuleringerne i den kommende bekendtgørelse med henblik på at sikre en mere stringent og ensartet praksis, der beskytter alle børn uanset deres geografiske placering. 

Læs hele høringssvaret her.

November 2023

Høringssvar: Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd)

Lev Uden Vold hilser lovforslaget velkommen og mener det er glædeligt, at voldsudsatte mænd får lige ret til at tage ophold på et krisecenter, hvis de har været udsat for vold i nære relationer. Der lyder bl.a. ros Lev Uden Vold for, at der med lovudkastet sikres en ligestilling af rettighederne til voldsudsatte mænd, uden det er på bekostning af indsatsen til voldsudsatte kvinder.

Lev Uden Vold har derudover en række bemærkninger ift. implementering af § 109, § 109a og §109b

Læs hele høringssvaret her.

September 2021

Høringssvar: Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og tilholdsloven

Lovforslaget indeholder en lang række positive forhold. At stalking får en selvstændig
bestemmelse i straffeloven, har en præventiv værdi og er med til at sikre en direkte adgang til
domstolene.
Lev Uden Vold kan derfor tilslutte sig Justitsministeriets vurdering af behovet for en selvstændig
kriminalisering af stalking i straffeloven, som dermed vil skabe et solidt grundlag for
retsforfølgelse. Det vil i sin helhed ligeledes være normskabende for samfundet, ligesom det i visse
tilfælde også vil have en præventiv effekt på potentielle gerningspersoner, at de kan blive ramt af
strengere straffe

Læs hele høringssvaret her. 

December 2020

Høringssvar over udkast til ny vejledning om botilbud m.v. til voksne

Lev Uden Vold hilser udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne i tilknytning til
lovændringen om gratis psykologbehandling i forbindelse med et krisecenterophold velkommen.

Det er vores klare opfattelse, at målgruppen har et stort behov for psykologbehandling, og at
kravet om lægehenvisning samt egenbetaling for behandlingen har været en betydelig forhindring for kvinderne i at få den hjælp de har behov for.

Det er fortsat Lev Uden Volds klare opfattelse, at behovet for psykologbehandling er det samme for kvinder, der tager ophold på et krisecenter, som for mænd, der er indskrevet i et
(mande)krisecenter eller botilbud under servicelovens § 110, og hvor indskrivningen har
baggrund i vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Læs hele høringssvaret her. 

Høringssvar vedrørende styrket samarbejde om indsatsen til borgere
på herberger og kvindekrisecentre og udvidelse af anvendelse af udslusningsboliger

Lev Uden Vold hilser Social- og Indenrigsministeriets udkast til ny lovændring velkommen, og
glæder os over, at ministeriet finder, at der er behov for yderligere tiltag i forhold til et styrket
samarbejde og indsats for borgere indskrevet på kvindekrisecentre, jf. servicelovens § 109 og
mandekrisecentre, jf. servicelovens § 110.

Det er vores klare opfattelse, at der med ændringerne kommer øget fokus og hjælp til kvinder,
mænd og børn, der har været udsat for vold i nære relationer, da der med lovændringerne
kommer større juridisk klarhed om rammerne for kommunernes handlemuligheder på området.

Herunder glæder vi os over udsigten til, at kvinder og evt. medfølgende børn, der har haft ophold på et kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109, fremover får de samme rettigheder i forhold til udslusningsbolig, som mænd, der har haft ophold på et mandekrisecenter, jf. servicelovens § 110, har.

Læs hele høringssvaret her


Oktober 2020

Høringssvar til lovforslag om ny samtykkebaseret voldtægtslov

Den 1. september 2020 præsenterede regeringen og støttepartierne en ny aftale om en samtykkebaseret voldtægtslov.

Lev Uden Vold hilser Justitsministeriets udkast til den nye lov og ændring af straffeloven velkommen, og vi kan tilslutte os Justitsministeriets vurdering af, at en samtykkebaseret voldtægtslov er bedst egnet til at sikre den seksuelle selvbestemmelsesret fremfor en frivillighedsbaseret voldtægtslov.

Det er vores vurdering, at lovforslaget og bemærkningerne hertil bør rettes til, så der ikke står ’et samtykke’, men ’samtykke’ eller ’at samtykke’. Det understreger en forståelse af, at samtykke ikke er en enkeltstående handling, men en proces, som er en del af den seksuelle aktivitet. Ønsket om sex skal være gensidigt, og denne gensidighed skal foreligge under hele den seksuelle aktivitet.

Læs Lev Uden Volds høringssvar vedrørende ny samtykkebaseret voldtægtslov


Juni 2020

Ny lovbestemmelse om gratis psykologbehandling til kvinder på kriscentre

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som fra den 1. juli 2020 giver ti timers gratis
psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter.

I dette notat giver vores juridiske rådgiver en beskrivelse af tilbuddets rammer.

Læs notatet om gratis psykologhjælp til kvinder på kvindekrisecentre her


Marts 2020

Høringssvar til forslag om ny voldtægtslovgivning

I februar 2020 sendte Justitsministeriet straffelovrådets betænkning omkring en ny voldtægtslovgivning baseret på frivillighed afsted til flere organisationer og eksperter.

Straffelovrådet er et råd af eksperter inden for strafferet, der skal komme med forslag til, hvordan lovgivningen afspejler, at seksuelle handlinger skal være frivillige.

I Lev Uden Vold byder vi anbefalingen om en ny voldtægtslovgivning velkommen. Ønsket om sex skal være gensidigt under hele den seksuelle aktivitet. Derfor er vi glade for, at rådet er enige om, at straffelovens § 216 bør ændres for at dække al form for ufrivillighed.

Når det er sagt, mener vi, at man i denne voldtægtsbestemmelse skal bruge begrebet samtykke fremfor frivillighed og have større fokus på psykisk vold.

Læs Lev Uden Volds høringssvar vedrørende en ny voldtægtsbestemmelse her


Februar 2020

Høringssvar til udkast til lovforslag om gratis psykologbehandling for kvinder med krisecenterophold

I slutningen af januar offentliggjorde socialministeriet et udkast til lovforslag om gratis psykologbehandling til kvinder, der får ophold på et krisecenter. Udkastet er en ændring i servicelovens § 109 om ophold på kvindekrisecentre.

Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for 2020, hvor der er afsat midler til ambulant rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere, flere pladser på krisecentrene og gratis psykologbehandling for kvinder på krisecenter.

I Lev Uden Vold er vi helt enige i, at kvinder med ophold på et krisecenter har ret til og brug for gratis psykologbehandling.  Når det er sagt, er vi også nødt til at påpege, at vi i dag ikke behandler voldsudsatte kvinder, mænd og børn ens i serviceloven.

Læs høringssvar fra Lev Uden Vold om gratis psykologbehandling til kvinder med krisecenterophold her


Juni 2019

Samspillet mellem cpr-lovgivningen og reglerne om delt bopæl

Siden det nye familieretlige system trådte i kraft den 1. april 2019, har Lev Uden Vold modtaget mange henvendelser om, hvilke regler der er gældende, når mor og far går fra hinanden og skal registrere ny bopælsadresse for barnet.

Herunder, hvad de nye familieretlige regler om delt bopæl ved ophævelse af samliv betyder for kommunernes forpligtelse til at registrere barnets bopælsadresse i CPR-registret.

I dette notat beskriver vores juridiske rådgiver, hvilke regler der er gældende i samspillet mellem CPR-lovgivningen og de nye familieretlige regler om delt bopæl.

Læs hele notatet om samspillet mellem CPR-lovgivningen og reglerne om delt bopæl


April 2019

Kriminaliseringen af psykisk vold

Den 1. april 2019 trådte den nye lov i kraft, der kriminaliserer psykisk vold.

I Lev Uden Vold modtager vi mange henvendelser fra voldsudsatte og fagfolk, der ønsker mere viden om den nye bestemmelse i straffeloven om psykisk vold.

I dette notat beskriver vores juridiske rådgiver derfor, hvilke betingelser der er gældende for, hvornår straffelovens § 243 om psykisk vold kan finde anvendelse.

Læs hele notatet om den nye straffelovsbestemmelse om psykisk vold

Notatet er opdateret i juni 2023

Det nye familieretlige system

Fra den 1. april 2019 træder det nye familieretlige system i kraft. Det betyder, at Statsforvaltningen bliver nedlagt og afløst af Familieretshuset og Familieretten. Lev Uden Volds juridiske rådgivning modtager mange henvendelser fra voldsramte familier vedrørende sager om forældremyndighed og samvær.

I dette notat beskriver vores juridiske rådgiver, hvordan det nye familieretlige system er struktureret, og hvilke tiltag der er blevet gjort for at understøtte voldsramte familier.

Læs hele notatet om det familieretlige system


Februar 2019

Opfølgning på voldsudsatte integrationsborgeres rettigheder

Dette notat er en opfølgning på et tidligere notat fra marts 2018 om integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune på grund af vold.

Vi har været i løbende dialog med fagpersoner og myndigheder om udviklingen på retsområdet, og må konstatere, at gældende praksis fortsat er, at det til enhver tid er en konkret vurdering, hvorvidt en voldsudsat integrationsborger opfylder betingelserne i integrationslovens § 18, stk. 2.

Læs hele det opfølgende notat om voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune. Se også dokumentet “Afgørelse fra Ankestyrelsen_integrationslovens § 18”

Her finder du notatet fra marts 2018 – samt principafgørelse I-3-01, som fortsat er gældende.


Januar 2019

Orientering om ankestyrelsens nye praksis vedr. afgørelse af tvister ved kommunal uenighed

I oktober 2018 orienterede Lev Uden Vold om voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller i boform efter servicelovens §§ 109 eller 110. Som anført i orienteringen, kan det have store konsekvenser for den voldsudsatte person, når kommunerne ikke kan blive enige om, hvem der bærer ansvaret for borgerens sag.

Ankestyrelsen har kompetencen til at afgøre sager om kommunal uenighed, og i december 2018 blev det offentliggjort, at Ankestyrelsen har etableret en ny procedure for behandling af sager om kommunal uenighed.

Læs hele notatet om ny praksis i Ankestyrelsen ifm. kommunal uenighed


December 2018

Høringssvar til lovforslaget om kriminaliseringen af psykisk vold i nære relationer

Justitsministeriet offentliggjorde i slutningen af november udkastet til lovforslaget om en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i nære relationer. Den 18. december var der frist for høringssvar og bemærkninger til lovforslaget, inden Justitsministeriet arbejder videre med forslaget.

I Lev Uden Vold er vi positive over den kommende kriminalisering. Vi mener, at indførelsen af en selvstændig straffelovsbestemmelse om psykisk vold i nære relationer er et afgørende skridt i forhold til at vise, at vi som samfund ikke accepterer den psykiske vold. Ligesom der i kriminaliseringen ligger en klar erkendelse af, at psykisk vold er mindst lige så skadelig som fysisk vold for den enkelte, der bliver udsat for volden.

Overordnet er vi meget tilfredse med udkastet til lovforslaget. Når det er sagt, er der også en række punkter, som vi gerne ser, at der bliver tilføjet i bestemmelsen.

Læs hele høringssvaret til lovforslaget om kriminaliseringen af psykisk vold her


November 2018

Voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller boformer efter servicelovens §§ 109 eller 110

Lev Uden Vold får mange henvendelser fra krisecentrene om, hvilken kommune der er den voldsudsatte persons opholdskommune i retlig forstand, mens vedkommende har ophold på krisecenter eller boform. Det har stor betydning, da den enkelte voldsudsatte person skal vide, hvor vedkommende skal henvende sig ifm. opskrivning til bolig, ansøgning om udbetaling af ydelser mv. Med dette notat vil vi forsøge at redegøre for nogle af de største tvivlsspørgsmål.

Læs hele notatet om voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller boform


Juni 2018

Voldsudsatte personer med processuelt ophold

Lev Uden Vold får jævnligt henvendelser om, hvilke rettigheder man som voldsudsat har, når man har processuelt ophold i Danmark. Dette notat beskriver derfor, hvad det processuelle ophold overordnet betyder og giver en introduktion til, hvilke rettigheder man som voldsudsat har i den periode, hvor man opholder sig i Danmark på processuelt ophold.

Læs hele orienteringen om voldsudsatte personer med processuelt ophold her


Marts 2018

Voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune

Flere af de krisecentre har givet udtryk for, at der er særlige problematikker i forhold til voldsudsatte integrationsborgeres rettigheder. Dette notat beskriver, hvilke muligheder voldsudsatte integrationsborgere har for at flytte kommune.

Læs hele notatet om voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune
Bilag: Principafgørelse.

I februar 2019 har vi skrevet et opfølgende notat om voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune. Læs det opfølgende notat her. Og se dokumentet “Afgørelse fra Ankestyrelsen_integrationslovens § 18”.


December 2017

Klageadgang til Ankestyrelsen

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at det bliver muligt at klage til Ankestyrelsen over afgørelser efter §109, stk. 3 og §110, stk. 3, om optagelse og udskrivning.

Læs hele notatet om etablering af klageadgang til Ankestyrelsen

Udskrivning hos krisecentre og boformer

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at princippet om, at det alene er lederen af krisecentret eller boformen, der kan træffe afgørelse om udskrivning, stadfæstes.

Læs hele notatet om kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra krisecentre og boformer

Tryk her for at komme væk fra denne side