Voldsudsatte

Her finder du tal og informationer om voldsudsatte kvinder og voldsudsatte mænd på krisecentre i Danmark.

Udsat for fysisk partnervold

Cirka 38.000 kvinder og 19.000 mænd blev i 2017 udsat for fysisk partnervold. Tallene, der stammer fra en undersøgelse af Statens Institut for Folkesundhed udgivet i juni 2018, viser en stigning i forhold til tallene fra 2010, hvor cirka 36.000 kvinder og 17.000 mænd havde været udsat for fysisk partnervold.

Ifølge undersøgelsen er der forskel på den form for vold, som kvinder og mænd bliver udsat for. Det er oftest kvinderne, der oplever den groveste vold som at blive kastet ned fra trapper eller kvælningsforsøg.

Blandt de 16-24-årige angiver godt 3 procent af kvinderne og knap 2 procent af mændene at have været udsat for fysisk partnervold (kærestevold) det seneste år. Det svarer til 10.500 kvinder og 5.500 mænd. De unge er desuden ofte udsat for gentagen fysisk partnervold, hvor over halvdelen af de unge kvinder har været udsat mere end 5 gange og to ud af tre af de unge mænd har været udsat mere end 5 gange.

Udsat for psykisk partnervold

Inden for det sidste år har 2,5 procent af den danske befolkning mellem 16-64 år været udsat for psykisk partnervold. Til sammenligning har lidt over 1 procent af befolkningen været udsat for fysisk partnervold. Tallene stammer fra en undersøgelse af VIVE udgivet i august 2018.

Ifølge undersøgelsen er psykisk partnervold den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold.

Undersøgelse viser, at knap 4 ud af 100 kvinder har været udsat for psykisk partnervold inden for et år. Det samme gælder for godt 1 ud af 100 mænd. Ifølge undersøgelsen falder risikoen for at blive udsat for psykisk partnervold jo ældre, man bliver.

Tendenser i undersøgelsen peger på, at den psykiske partnervold topper blandt de unge og i de år, hvor man typisk har etableret sig som en familie. Blandt både de 20-29-årige og de 30-39-årige kvinder er det knap 5 procent, der har været udsat for psykisk partnervold gennem det sidste år. Blandt mændene er det gældende for henholdsvis knap 1 procent og knap 2 procent.

Voldsudsatte kvinder og børn på kvindecentre

I 2017 blev 1.687 kvinder indskrevet på kvindekrisecenter. I lidt over halvdelen af opholdene havde kvinden børn med. Det viser tal om voldsudsatte kvinder og deres børn fra Danmarks Statistik offentliggjort i april 2018.

Find hele statistikken hos Danmarks Statistik her.

Af tallene fra Danmarks Statistik fremgår det, at de fleste kvinder, der kom på et kvindekrisecenter i 2017 kom fra Region Hovedstaden. Ud af de i alt 1.687 indskrevne kvinder kom 34 procent svarende til 579 kvinder fra Region Hovedstaden. Den laveste andel på 8 procent svarende til 127 kvinder kom fra Region Nordjylland.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik er det meget forskelligt, hvor længe kvinderne og deres børn bor på et krisecenter, men i gennemsnit boede hver kvinde 62 døgn på et kvindekrisecenter i 2017. Der er markant flere af de voldsudsatte kvinder fra Region Hovedstaden med lange ophold på et krisecenter. Næsten 30 procent af de indskrevne kvinder fra Region Hovedstaden opholdt sig mellem 120-365 døgn på et krisecenter i 2017.

I gennemsnit var kvinderne med ophold på et krisecenter 35 år. Knap en femtedel af kvinderne var mellem 18-24 år, mens 10 procent af kvinderne var 50 år og derover.

Omkring halvdelen af kvinderne – svarende til 817 kvinder – har dansk herkomst. 41 procent af kvinderne – svarende til 699 kvinder – har et andet oprindelsesland end Danmark.

Den seneste årsstatistik fra landets kvindekrisecentre fra Socialstyrelsen udkom i september 2018 og dækker over kvinder og børn på krisecenter i 2017.

Du kan finde hele statistikken over kvinder og børn på krisecenter i 2017 her.

Kvinder på krisecentrene har som oftest været udsat for flere former af vold. Af de kvinder, som i 2017 havde ophold på et af landets kvindekrisecentre, havde stort set alle – nemlig 97 procent – været udsat for psykisk vold. 83 procent havde været udsat for fysisk vold, mens lidt under halvdelen havde været udsat for materiel og økonomisk vold. Endelig havde 26 procent været udsat for seksuel vold.

Nogle kvinder lever desværre i en voldelig relation i mange år, inden de søger hjælp. 59 procent af de voldsudsatte kvinder med ophold på et krisecenter i 2017 kom fra et forhold, hvor volden havde stået på i mere end 3 år. 13 procent af kvinderne har været udsat for vold i over 10 år i deres seneste forhold, inden de fik ophold på et krisecenter.

I årsstatistikken fra 2016 blev kvinder spurgt, hvilke psykiske symptomer de oplever som følge af volden. Her fremgår det, at 44 procent af kvinderne oplever symptomer på PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion).

Voldsudsatte mænd på mandecentre

Der findes ikke meget viden om den vold, mænd udsættes for. Ifølge Socialstyrelsens årsstatistik modtog landets syv mandekrisecentre 5.064 henvendelser i 2014. Der var på daværende tidspunkt mulighed for ophold på fire af centrene, og i 2014 boede 108 voldsudsatte mænd på et af disse centre. Ud over ophold var det især rådgivning, mændene efterspurgte, når de kontaktede et krisecenter.

Mandekrisecentrene skiller sig ud fra de fleste kvindekrisecentre ved også at henvende sig til mænd i krise som følge af for eksempel parbrud eller hjemløshed. 9 % af beboerne i 2012 angav vold som årsag til deres ophold, mens dette tal i 2014 var faldet til 4 %. Undersøgelsen viser dog, at vold er en del af flere mænds problemstillinger, men at det sjældent var den primære årsag til deres henvendelse.

Ligesom kvinder er mange mænd på krisecentre udsat for forskellige former for vold på samme tid. 28 % af mændene var i 2014 udsat for psykisk vold i deres seneste forhold og 18 % var udsat for fysisk vold. 20 % var udsat for materielle ødelæggelser og 25% for økonomisk kontrol. Ingen mænd angav at være udsat for seksuelle overgreb.

I gennemsnit varede mændenes ophold 75 dage.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der i 2017 var 19.000 mænd, der blev udsat for fysisk partnervold. Det er langt fra alle voldsramte, der har brug for et krisecenterophold. Men disse tal peger på, at der stadig er mange mænd, der ikke får hjælp til at håndtere den vold, de udsættes for.

Se vores liste over krisecentre og rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og voldsudsatte mænd i forbindelse med vold i nære relationer.

Væk fra denne side