Tal fra pladsoversigten

Lev Uden Vold har ansvaret for pladsoversigten over alle landets kvindekrisecentre og mandekrisecentre samt botilbud for både kvinder og mænd med særligt fokus på vold i nære relationer. Ved hjælp af pladsoversigten er det muligt at se, hvor i landet der er ledige pladser og følge belægningsprocenten.

Nedenstående data fra pladsoversigten dækker perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. november 2019. Tallene vil blive opdateret hvert kvartal – næste opdatering er i januar 2020.

Her kan du finde en samlet årsrapport for 2018 med tal fra pladsoversigten, den nationale hotline, juridisk rådgivning og efterværnsgrupperne.


Det kommunale tilbud om ophold på kvindekrisecenter for voldsudsatte kvinder indskriver sig i servicelovens §109 for, mens voldsudsatte mænd kan blive indskrevet på mandekrisecentre under §110. Krisecentrene indrapporterer løbende ændringer i antal pladser samt antallet af ledige pladser til pladsoversigten. Dermed har Lev Uden Vold et overblik over udviklingen i krisecentrenes samlede pladser og ledige pladser.

På den baggrund fører vi løbende statistik over belægningsprocenten på de enkelte krisecentre og giver indsigt i udviklingen i krisecenterpladser for voldsudsatte kvinder, mænd og børn på tværs af landet.

Belægningsprocent

Belægningsprocenten er et beregnet gennemsnit af krisecentrenes daglige belægningsprocent. Krisecentrene indrapporterer dagligt antal ledige pladser, og på baggrund af disse indrapporteringer kan vi beregne den daglige belægningsprocent for hvert krisecenter.

Den gennemsnitlige daglige belægningsprocent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. november var 93,4 % for hele Danmark.

Nedenfor er den gennemsnitlige daglige belægningsprocent fordelt på regionerne. Her kan vi se, at belægningsprocenten er størst i Hovedstaden og mindst i Region Syddanmark.

Vi kan ikke opgøre den gennemsnitlige daglige belægningsprocent for både kvinde- og mandekrisecentre, og derfor er der en særskilt belægningsprocent for hhv. kvinde- og mandekrisecentre samt krisecentre, der både er for mænd og kvinder.

Hvis vi alene ser på krisecentre til kvinder, var belægningsprocenten på 93,56 % i starten af november. For mandekrisecentre var belægningsprocenten på 92,54 % i starten af november. For krisecentre, der både er for kvinder og mænd, var belægningsprocenten på 93,26 %.

Udviklingen i samlet antal pladser

I perioden fra den 1. januar til den 1. november 2019 har det samlede antal pladser på landets kvindekrisecentre generelt været stigende. I januar er tallet 451, mens det i november er steget til 497 pladser. Samlet er antallet altså steget med 46. Stigningen i antallet af pladser på landets kvindekrisecentre skyldes dels, at 3 nye centre er kommet til, og at eksisterende krisecentre har åbnet for flere pladser.

Det samlede antal pladser på landets mandekrisecentre har også været stigende i perioden. I januar er tallet 54, mens det i juli er steget til 67. Samlet svarer det altså til en stigning på 13 pladser. Forklaringen på stigningen i antallet af pladser på landets mandekrisecentre skyldes en udvidelse af allerede eksisterende krisecentre.

Ser vi på krisecentre for både kvinder og mænd, har det samlede antal pladser været faldende i perioden. I januar er tallet 192, mens det i juli er faldet til 178. Samlet svarer det altså til et fald på 14 pladser. Faldet i antallet af pladser skyldes nedlukning af et krisecenter.


Her kan du finde en liste over alle landets kvindekrisecentre og mandekrisecentre.

Væk fra denne side