Tal fra hotlinen

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien til både voldsudsatte, voldsudøvere, deres pårørende og fagprofessionelle.

Du kan læse mere om hotlinen her.

De følgende tal fra hotlinen er fra perioden 1. januar 2018 til 1 januar 2019. Tallene vil blive opdateret hvert kvartal – næste opdatering er i april 2019.

Her kan du finde en samlet årsrapport for 2018 med tal fra pladsoversigten, den nationale hotline, juridisk rådgivning og efterværnsgrupperne.


Lev Uden Vold fører løbende statistik over, hvem der henvender sig, og hvad der ligger til grund for henvendelsen.

Herudover spørges til forskellig baggrundsdata på den voldsudsatte og voldsudøveren. Det drejer sig bl.a. om, hvad der kendetegner relationen mellem den voldsudsatte og voldsudøver, samt hvilke tilbud der henvises til fra rådgivers side.

Målgruppen

I perioden fra den 1. januar til den 31. december 2018 har der været 2.222 henvendelser til den nationale hotline inden for målgruppen, mens det samlede antal henvendelser har været 2.609. Det fremgår af nedenstående figur, at lidt mere end hver anden henvendelse (54%) stammer fra voldsudsatte, mens lidt mere end hver femte henvendelse (21%) stammer fra en fagprofessionel som fx sagsbehandlere, sygeplejersker, politiet eller krisecentre.

Figur 6

Ser vi nærmere på, hvad der ligger til grund for henvendelsen, skyldes henvendelsen i 96 procent af tilfældene en problemstilling vedrørende en konkret kvinde eller mand, som er udsat for eller udøver vold, mens kun 2 procent af henvendelserne skyldes en generel forespørgsel om vold. Det fremgår af figur 7.

Figur 7

Ser vi på kønsfordelingen blandt voldsudsatte, viser tallene en tydelig tendens, idet de voldsudsatte i langt de fleste tilfælde er en kvinde (91%). Tallene for voldsudøver er ikke fuldstændige og indgår derfor ikke her.

Figur 8

Ser vi på de voldsudsattes oprindelsesland, har de i 3/5 af tilfældene (60%) dansk oprindelse, mens lidt mindre end hver femte (19%) er indvandrer. Et lignende billede tegner sig af voldsudøveren, hvor hver anden (50%) har dansk oprindelse, og ca. hver femte (19%) er indvandrer.

Figur 9

Figur 10

Ser vi på aldersfordelingen blandt de voldsudsatte, er lidt mere end hver fjerde mellem 30-39 år (26%), mens den næststørste gruppe er mellem 25-29 år (16%). Færrest befinder sig i den ældste og yngste alderskategori, idet 6 procent er 50 år eller derover og alene 1 procent er under 18 år.

Figur 11

Volden

I forhold til typen af vold, den voldsudsatte har været udsat for, er psykisk vold den mest dominerende voldsform. Ud af de i alt 2.222 henvendelser har 1.678 været udsat for psykisk vold (76%), mens 1.297 har været udsat for fysisk vold (58%).

Det har været muligt at sætte kryds ud for flere forskellige voldsformer, hvorfor procenterne for de forskellige kategorier ikke summer til 100 procent.

Figur 12

Relationen mellem voldsudsatte og voldsudøver

Ser vi nærmere på relationen mellem den voldsudsatte og voldsudøveren, finder volden i ca. tre ud af fem tilfælde (58%) sted mellem to nuværende partnere, samlevere og/eller ægtefæller. I lidt mindre end hver fjerde tilfælde (23%) er den voldsudsatte udsat for vold af en tidligere partner, mens relationen i hver tiende tilfælde har en anden karakter.

Figur 13

Børn

I de fleste tilfælde (45%) har den voldsudsatte børn under 18 år, der bor hjemme.

Figur 14

 

Henvisning

Ser vi på, hvilke tilbud der henvises til efter en rådgivningssamtale via den nationale hotline, er det i størstedelen af tilfældene et krisecenter, der henvises til. Det drejer sig om 1.364 tilfælde ud af de i alt 2.222 henvendelser. Næstflest henvises videre til politiet (i 391 tilfælde) efterfulgt af kommunen (i 336 tilfælde).

Med NGO-tilbud henvises der til tilbud som Mødrehjælpen, Etnisk Ung, Dialog Mod Vold, Fundamentet og Q-netværk, mens der med kategorien ”ikke relevant” refereres til, at henvenderen fik, hvad han/hun havde brug for gennem rådgivningen. Den mindre andel af henvisninger til NGO-tilbud kan skyldes, at der på nuværende tidspunkt udbydes få ambulante tilbud.

Figur 15

Opsummering

Mere end hver anden henvendelse til den nationale hotline, og dermed størstedelen af henvendelserne, stammer fra den voldsudsatte, efterfulgt af fagprofessionelle som fx sagsbehandlere, sygeplejersker, politiet eller krisecentre. I langt de fleste tilfælde skyldes henvendelsen en problemstilling vedrørende en konkret kvinde eller mand, der er udsat for eller udøver vold. Volden finder i de fleste tilfælde sted mellem nuværende partnere, samlevere og/eller ægtefæller.

Der ses en tydelig kønsmæssig fordeling mellem den voldsudsatte og voldsudøver, idet 91 procent af de voldsudsatte i henvendelserne er kvinder. I forhold til oprindelsesland har størstedelen af både voldsudsatte og voldsudøvere dansk oprindelse, mens både den voldsudsatte og voldsudøveren er størst repræsenteret i alderskategorien 30-39 år.

Psykisk vold er den mest dominerende voldsform, idet 1.678 har angivet at være udsat for denne type af vold, svarende til 76 procent. 1.297 har angivet at være udsat for fysisk vold, svarende til 58 procent. I de fleste tilfælde henvises der videre til et krisecenter og dernæst til politiet.

Væk fra denne side