Tal fra hotlinen

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien til både voldsudsatte, voldsudøvere, deres pårørende og fagprofessionelle.

Du kan læse mere om hotlinen her.

De følgende tal fra hotlinen er fra perioden 1. januar til 30. september 2018. Tallene vil blive opdateret hvert kvartal – næste opdatering er i januar 2019.

Antal henvendelser – køn og alder

Hotlinen har modtaget 1.672 henvendelser inden for målgruppen, dvs. henvendelser i forbindelse med vold i nære relationer. 299 henvendelser til hotlinen lå udenfor målgruppen, hvilket betyder, at der i perioden fra 1. januar til 30. september 2018 har været i alt 1.971 henvendelser.

I det nedenstående overblik over tal og statistik fra hotlinen tages der alene udgangspunkt i henvendelser inden for målgruppen.

I langt størstedelen af tilfældene er den voldsudsatte en kvinde. Der har været 1.513 henvendelser om voldsudsatte kvinder og 111 om voldsudsatte mænd. I 48 af henvendelserne er kønnet på den voldsudsatte ikke oplyst.

Ved de henvendelser, hvor alderen på den voldsudsatte er oplyst, er de fleste mellem 30-39 år, svarende til 25 procent. Henvendelserne fordelt på alder ser ud således:

Under 18 år: 1 procent
18-24 år: 14 procent
25-29 år: 15 procent
30-39 år: 25 procent
40-49 år: 12 procent
50+ år: 6 procent
Ved ikke: 26 procent

Hvor kommer henvendelsen fra

Her kan vi se, at langt de fleste henvendelser kommer fra de voldsudsatte selv (54 procent) eller fra de fagprofessionelle, der møder volden i deres arbejde (21 procent).

Hvilke voldsformer har den voldsudsatte været udsat for

Her kan vi se, at langt de fleste har været udsat for psykisk vold (47 procent) og/eller fysisk vold (37 procent).

Hvilke ydelser henviser hotlinen videre til

I de fleste tilfælde henviser hotlinen videre til et krisecenter (38 procent). Herefter bliver der ofte henvist til politiet (11 procent), kommunen (11 procent) og juridisk rådgivning i Lev Uden Vold (9 procent.).

Krisecenter: 38 procent
NGO-tilbud: 8 procent
Juridisk rådgivning: 9 procent
Kommunen: 11 procent
Politiet: 11 procent
Statsforvaltningen: 3 procent
Sundhedsvæsen (egen læge eller skadestue): 7 procent
Udlændingestyrelsen: 1 procent
Herberg: 0 procent
Ikke relevant. Henvenderen fik hvad han/hun havde brug for gennem rådgivningen: 5 procent
Ved ikke: 0 procent
Andet: 7 procent

Sammenligning af tal – første, andet og tredje kvartal 2018

Antal henvendelser – køn og alder

Det samlede antal henvendelser inden for målgruppen steg fra 1. til 2. kvartal fra 550 til 1.089, og fra 2. til 3. kvartal fra 1.089 til 1.672. Antallet af henvendelser i hvert kvartal har derfor stort set været stabilt med henholdsvis 550 (1. kvartal), 539 (2. kvartal) og 583 (3. kvartal) henvendelser inden for målgruppen.

I perioden fra 1. januar til 30. september 2018 er det gennemgående, at den voldsudsatte i langt størstedelen af tilfældene er en kvinde. Andelen af voldsudsatte i forhold til køn er stort set den samme på tværs af de tre kvartaler. I både første, andet og tredje kvartal har 90 procent af henvendelserne handlet om voldsudsatte kvinder, mens henvendelser om voldsudsatte mænd har ligget på 6 procent i første kvartal og 7 procent i andet og tredje kvartal.

Ved de henvendelser, hvor alderen er oplyst, er det ligeledes gennemgående for perioden, at de fleste ligger mellem 30 og 39 år, svarende til hhv. 23 procent i første kvartal og 25 procent i både andet og tredje kvartal. Henvendelser om personer i alderen 18-24 år ligger stabilt på 14 procent gennem hele perioden, mens henvendelser i alderen 25-29 år er steget fra 14 til 15 procent. Gennem hele perioden er der således færrest, der befinder sig i alderskategorien under 18 år (falder fra 2 til 1 procent fra første til tredje kvartal) og alderskategorien 50+ (stiger fra 5 til 6 procent fra første til tredje kvartal).

Hvor kommer henvendelsen fra

Ser vi på, hvem der henvender sig til hotlinen, er der ligeledes tale om samme tendens på tværs af perioden. Det er gennemgående for de tre kvartaler, at de fleste henvendelser – svarende til over halvdelen af det samlede antal henvendelser – kommer fra den voldsudsatte selv. I første kvartal gælder det 53 procent, og i andet og tredje kvartal gælder det 54 procent. Herefter kommer henvendelsen oftest fra de fagprofessionelle, nemlig 21 procent i både første og tredje kvartal og 22 procent i andet kvartal.

Hvilke voldsformer har den voldsudsatte været udsat for

I forhold til de voldsformer, som den voldsudsatte har været udsat for, er det gennemgående for de tre kvartaler, at langt de fleste har været udsat for psykisk vold og/eller fysisk vold. Ser man på den procentmæssige fordeling, har størstedelen været udsat for psykisk vold, nemlig 43 procent i første kvartal, 45 procent i andet kvartal og 47 procent i tredje kvartal. Andelen af personer udsat for psykisk vold er altså steget med 4 procent fra første til tredje kvartal. Stigningen kan hænge sammen med, at der er kommet øget fokus på psykisk vold i offentligheden.

Andelen af personer, der har været udsat for fysisk vold, var 39 procent i første kvartal, 38 procent i andet kvartal og 37 procent i tredje kvartal. Andelen af personer udsat for fysisk vold er altså faldet med 2 procent fra første til tredje kvartal. Det har været muligt at registrere flere forskellige voldsformer.

Hvilke ydelser henviser hotlinen til

Det er i de fleste tilfælde et krisecenter, der henvises til fra hotline, og dette gælder på tværs af de tre kvartaler: I både første og andet kvartal er tallet 37 procent, mens det i tredje er steget med 1 procent. Herefter bliver der oftest henvist til politiet (14 procent i første kvartal, 12 procent i andet og 11 procent i tredje) og kommunen (11 procent i både første, andet og tredje kvartal). Antallet af henvisninger til politiet er således faldet med 3 procent fra første til tredje kvartal, mens antallet af henvisninger til kommunen har været stabilt.

Derudover er der i første kvartal 9 procent, der henvises til et NGO-tilbud, og 7 procent. der henvises til juridisk rådgivning i Lev Uden Vold. I både andet og tredje kvartal blev 8 procent henvist til NGO-tilbud, og 9 procent blev henvist til juridisk rådgivning i Lev Uden Vold. Det betyder, at antallet af henvisninger til juridisk rådgivning er steget med 2 procent fra første til andet kvartal, og antallet af henvisninger til et NGO-tilbud er faldet med 1 procent fra første til tredje kvartal. Den mindre andel af henvisninger til NGO-tilbud kan skyldes, at der på nuværende tidspunkt udbydes for få ambulante tilbud.

Væk fra denne side