Tal fra hotlinen

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien til både voldsudsatte, voldsudøvere, deres pårørende og fagprofessionelle.

Du kan læse mere om hotlinen her.

De følgende tal fra hotlinen er fra perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019. Tallene vil blive opdateret hvert kvartal – næste opdatering er i juli 2019.

Her kan du finde en samlet årsrapport for 2018 med tal fra pladsoversigten, den nationale hotline, juridisk rådgivning og efterværnsgrupperne.


Lev Uden Vold fører løbende statistik over, hvem der henvender sig, og hvad der ligger til grund for henvendelsen.

Herudover spørges til forskellig baggrundsdata på den voldsudsatte og voldsudøveren. Det drejer sig bl.a. om, hvad der kendetegner relationen mellem den voldsudsatte og voldsudøver, samt hvilke tilbud der henvises til fra rådgivers side.

De følgende tal fra hotlinen er fra perioden 1. januar til 31. marts 2019.

Antal henvendelser – køn og alder

Hotlinen har modtaget 614 henvendelser inden for målgruppen, dvs. henvendelser i forbindelse med vold i nære relationer. 85 henvendelser til hotlinen lå uden for målgruppen, hvilket betyder, at der i perioden fra 1. januar til 31. marts 2019 har været i alt 699 henvendelser.

I denne beskrivelse af tal fra hotlinen tages der alene udgangspunkt i henvendelser inden for målgruppen.

I langt størstedelen af tilfældene er den voldsudsatte en kvinde. Der har været 561 henvendelser om voldsudsatte kvinder og 42 henvendelser om voldsudsatte mænd. I 11 af henvendelserne er kønnet på den voldsudsatte ikke oplyst.

Ved de henvendelser, hvor alderen på den voldsudsatte er oplyst, er de fleste mellem 30-39 år, svarende til 32 procent. Henvendelserne fordelt på alder ser således ud:

 • Under 18 år: 2 procent
 • 18-24 år: 12 procent
 • 25-29 år: 17 procent
 • 30-39 år: 32 procent
 • 40-49 år: 13 procent
 • 50+ år: 7 procent
 • Ved ikke: 17 procent

Hvor kommer henvendelsen fra?

Hvor kommer henvendelserne fra

Her kan vi se, at langt de fleste henvendelser kommer fra de voldsudsatte selv (57 procent), dvs. mere end halvdelen af henvendelserne. Dernæst kommer de fleste henvendelser fra de fagprofessionelle, der møder udsatte eller udøvere i deres arbejde (18 procent).

Hvilke voldsformer har den voldsudsatte været udsat for?

Hvilke voldsformer har den voldsudsatte været udsat for?

Ovenstående figur angiver de voldsformer, den voldsudsatte har været udsat for. Det har været muligt at sætte flere krydser, da man kan være udsat for flere typer af vold på en gang. Derfor stemmer det samlede antal ikke overens med det samlede antal henvendelser inden for målgruppen.

Vi kan se, at langt de fleste har været udsat for psykisk vold, nemlig 507 ud af 614, og/eller fysisk vold, nemlig 323 ud af 614.

Hvilke ydelser henviser hotlinen videre til?

I de fleste tilfælde henviser hotlinen videre til et krisecenter (313 tilfælde). Herefter bliver der ofte henvist til sundhedsvæsenet (94 tilfælde), NGO-tilbud (92 tilfælde) og politiet (88 tilfælde).

Igen har det været muligt at sætte flere krydser, hvorfor det samlede antal ikke stemmer overens med det samlede antal henvendelser inden for målgruppen. Det samlede antal henvisninger til forskellige ydelser fordeler sig på følgende måde:

 • Krisecenter: 313
 • NGO-tilbud: 92
 • Juridisk rådgivning: 67
 • Kommunen: 79
 • Politiet: 88
 • Statsforvaltningen: 39
 • Sundhedsvæsen (egen læge eller skadestue): 94
 • Udlændingestyrelsen: 2
 • Herberg: 1
 • Ikke relevant: 62
 • Ved ikke: 3
 • Andet: 82
Væk fra denne side