Psykisk vold

De fleste voldsudsatte kvinder og mænd, der søger hjælp, har været udsat for psykisk vold. Ofte har de levet med volden i mange år uden at få den rette hjælp. Dette skyldes blandt andet, at den psykiske vold har udviklet sig over flere år og kan være svær at få øje på.

En undersøgelse fra VIVE fra 2018 viser, at 2,5 procent af den danske befolkning mellem 16-64 år har været udsat for psykisk partnervold inden for det sidste år.

For at bekæmpe denne form for vold stemte alle Folketingets partier ja til at kriminalisere psykisk vold på lige fod med fysisk vold den 1. april 2019.

Psykisk vold er nu kriminaliseret i straffelovens §243, der har følgende formulering:

”§ 243 Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.”

For at betegne psykisk vold som strafbart skal der være tale om, at nogen bliver udsat for gentagende groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd i en nær relation. Bestemmelsen gælder kun vold i nære relationer, og retter sig mod psykisk vold mellem ægtefæller, samlevere, søskende, forældre, plejeforældre eller andre med en lignende nær relation til den voldsudsatte.

Find hele notatet om den nye straffelovbestemmelse om psykisk vold her.

Den strafferetlige definition bruges til at retsforfølge sager om psykisk vold. Men der er også behov for, at vi definerer psykisk vold ud fra en bredere definition, så vi i arbejdet med psykisk vold har en klar bevidsthed om, hvad det er, vi taler om.

Det gælder især blandt de fagprofessionelle, der skal bidrage til at opspore, forebygge og håndtere volden. Men også blandt befolkningen generelt.

Derfor præsenterede Lev Uden Vold i oktober 2018 en socialfaglig definition af psykisk vold i nære relationer, der er summen af den adfærd, som er strafbart og den adfærd, som ligger uden for det strafbare område.

socialfaglig definition af psykisk vold

Den socialfaglige definition af psykisk vold lyder som følgende:

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse. 

Psykisk vold kan foregå i mange typer af relationer og kontekster. Den kan optræde alene eller sammen med andre voldsformer som fx fysisk og seksuel vold. Hertil kommer, at psykisk vold grænser op til og overlapper med voldsformer som økonomisk vold, digital vold, negativ social kontrol og stalking. Det kan derfor være vanskeligt i nogle konkrete situationer at skelne mellem psykisk vold og disse voldsformer. Denne definition har fokus på psykisk vold i nære relationer.

Med denne definition følger et notat, der uddyber definitionen og beskriver baggrund og formål.

⇒ Find hele notatet om den socialfaglige definition her.

Du kan også læse en kortlægning af, hvordan centrale internationale og nationale aktører har defineret psykisk vold her.

Er du, eller en du kender, udsat for psykisk vold?

Der er ikke ét parameter, der afgør, om man er udsat for psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og den systematiske nedbrydning. Nedenstående spørgsmål er derfor ikke en facitliste, men eksempler på eventuelle tegn på psykisk vold.

Du kan enten spørge dig selv om, hvordan følgende udsagn passer på din situation, eller bruge dem til at spørge ind hvis du har en mistanke om, at en du kender er udsat for psykisk vold.

Hvis du tænker på din nuværende partner, ville du så sige, at han/hun:

  • Er jaloux eller besidderisk
  • Forsøger at begrænse din kontakt til venner og familie
  • Insisterer på altid at vide, hvor du er
  • Kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre
  • Får dig til at føle dig utilstrækkelig
  • Bander eller råber af dig
  • Forhindrer dig i at have viden om eller adgang til familiens økonomiske ressourcer, også selvom du beder om det
    (National Violence Against Women Survey, NVAWS)

Kampagne om psykisk vold

Lev Uden Vold var fra december 2017 til og med januar 2018 del af en kampagne, der satte fokus på psykisk vold i kæresteforhold blandt unge. Du kan læse mere om psykisk vold på vores kampagneside, hvor du også kan finde film, der viser eksempler på psykisk vold samt en række generelle tegn på psykisk vold.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

national hotline lev uden vold telefon

 

Vores nationale hotline har åbent hele døgnet.

Tlf. 70 20 30 82

Det er muligt at være anonym. Både kvinder og mænd, voldsudsatte, voldsudøvere, deres pårørende og fagfolk kan ringe.

 

 

[1] Årsstatistik 2016 Kvinder og børn på krisecenter. Socialstyrelsen, 2017.

Væk fra denne side