Persondatapolitik

Læs mere her om brug af cookies på denne side.

Lev Uden Volds persondatapolitik   

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lev Uden Vold S/I er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lev Uden Vold S/I

H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv, 1553 København V

CVR-nr.: 3867 7519

Telefon: 3151 4441

E-mailadresse: kontakt@levudenvold.dk

Registrering af personoplysninger i Lev Uden Vold sker på baggrund af samtykke fra den registrerede, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal rettes til direktøren for Lev Uden Vold, som er den øverste GDPR-ansvarlige hos Lev Uden Vold. Du kan henvende dig via kontakt@levudenvold.dk

Vi får personoplysninger fra dig selv, når du henvender sig, eller fra et krisecenter, §110 botilbud el.lign., som handler på baggrund af et informeret samtykke fra voldsudsatte til, at der foretages behandling af den pågældendes personoplysninger. Vi behandler de personoplysninger, som er nødvendige for, at henvenderen får korrekt rådgivning, behandling eller hjælp.

Hvornår kan man tale om, at der ”behandles” personoplysninger?

Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, når vi "behandler" personoplysninger. Vi er opmærksom på, hvornår vi udfører en behandling af oplysninger om andre, fordi vi ofte vil have forpligtelser efter reglerne og være ansvarlig for beskyttelsen af oplysningerne.

En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Lev Uden Vold indsamler og behandler personoplysninger med otte overordnede formål:

 • I forbindelse med udførelse af juridisk rådgivning og efterfølgende journalisering af henvendelserne.
 • I forbindelse med visitation til og gennemførelse af psykologisk behandling og rådgivning og den efterfølgende journalisering af samtaler og forløb jf. psykologloven.
 • I forbindelse med rådgivning og vejledning ved den nationale hotline og ved behov for at indgive en underretning til en kommune efter servicelovens §153.
 • I forbindelse med visitation til og gennemførelse af telefoniske rådgivningsforløb til voldsudøvere såvel om voldsudsatte.
 • I forbindelse med indsamling af viden til brug for rapporter, erfaringsopsamling og undersøgelser.
 • Med henblik på rekruttering af personale samt varetagelse af almindelig personaleadministration.
 • Til brug for kommunikation og formidling, herunder på hjemmeside og sociale medier.
 • I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Lev Uden Vold anvender personoplysninger ifm. brug af vores hjemmeside www.levudenvold.dk. Vi anvender personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for brugerne
 • udarbejde statistik om brugernes færden på vores hjemmeside
 • optimere vores hjemmeside
 • udarbejde brugerindhold og retargetting kampagner
 • sende deltagerlink ifm. afholdelse af webinarer

Brug af cookies

På vores hjemmeside www.levudenvold.dk gør vi brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. Vi bruger cookies for at forbedre besøgendes brug af hjemmesiden, f.eks. til trafikanalyse og til at målrette informationer. Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om e-mailadresse, bruger-id eller andre personhenførbare oplysninger. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på en besøgendes enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, en besøgende udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente samtykke fra den besøgende. Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Man kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække sit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside her. Hvis funktionen slås fra, vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Læs mere om brugen af cookies her.

Tilmelding til webinarer

Vi opbevaring brugeres personoplysninger ifm. tilmelding og deltagelse i webinarer.

 • Ved tilmelding til webinarer hos Lev Uden Vold opbevarer vi personoplysninger til at sende deltagerlink forud for afholdelse samt sende PowerPoint-præsentationer ud efter afholdelse.
 • Ved tilmelding til et webinar indhenter vi samtykke til at gemme og opbevare følgende personoplysninger: Navn, mailadresse, titel og arbejdsplads
 • Vi opbevarer personoplysningerne indtil webinaret er afholdt (maksimalt i 6 måneder), hvorefter oplysningerne slettes.

Indhentning af samtykke til behandling, samt efterfølgende dokumentation af at samtykket foreligger

Juridisk rådgivning

I den juridiske rådgivning indhentes der mundtligt samtykke til registrering af de informationer, der fremkommer under en rådgivningssamtale. Som henvender bliver du tydeligt informeret om det specifikke formål med registreringen af dine oplysninger. Der er intet krav om kontaktoplysninger eller navn, og du kan som derfor selv vælge at fremgå anonym. Henvendelser på e-mail anonymiseres i forbindelse med registrering af henvendelsen. For nærmere information om persondatabehandling i tilknytning til den juridiske rådgivning henvises til Lev Uden Volds samlede persondatapolitik og medfølgende bilag her.

Den nationale hotline for voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende samt fagpersoner

I den nationale hotline ydes der vejledning og rådgivning til voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagprofessionelle. Henvendelserne sker anonymt, og der registreres alene overordnede oplysninger i forbindelse med hver enkelt henvendelse, såsom som køn, alder, region mv. Disse oplysninger indsamles og opbevares alene med henblik på anvendelse til brug for statistik, og det sikres, at oplysningerne ikke er personhenførbare. Opstår der behov for at underrette sociale myndigheder om oplysninger, som er kommet rådgiveren til kendskab under samtalen, vil en sådan underretning skulle foretages uden henvenderens samtykke i henhold til reglerne i lov om social service (herefter: serviceloven).

Psykologisk arbejde og behandling

I Lev Uden Volds psykologiske behandlingstilbud for såvel voksne samt for børn bliver der indsamlet et skriftligt samtykke til registrering af oplysninger om deltageren. Derudover indhentes for nogle deltagere også samtykke til udveksling af personfølsomme oplysninger med den henvisende instans, som deltageren måtte være blevet henvist fra. Samtykke til udveksling af oplysninger er ikke en betingelse for deltagelse i behandlingsforløbet, og dette oplyses til personen. Samtykke indhentes direkte fra deltageren selv, og for børn under 18 år indhentes det fra forældremyndighedsindehaveren/haverne. For nærmere information om registrering og persondatabehandling i tilknytning til den psykologiske behandling henviser vi til Lev Uden Volds samlede persondatapolitik læses her.

Ansættelse af nye medarbejdere samt behandling af oplysninger om medarbejderne

Hos Lev Uden Vold har direktøren, medarbejderens nærmeste og personaleansvarlige leder samt chefsekretæren adgang til personfølsomme oplysninger om medarbejderne. Oplysningerne opbevares på et beskyttet drev og mailes til den eksterne samarbejdspartner, der står for lønudbetalingen. I forbindelse med nyansættelser gælder det, at når ansættelsesproceduren er tilendebragt, vil ansøgning, CV samt andre personoplysninger vedrørende de ansøgere, som ikke tilbydes ansættelse, kun blive opbevaret, hvis du som ansøger giver dit samtykke hertil. Når samtykke gives, foretages opbevaring af personoplysninger i maksimalt 6 måneder i en til lejligheden etableret og beskyttet mappe på det sikrede drev, hvorefter oplysningerne slettes.

Registrering af respondenter og interviewpersoner

I forbindelse med Lev Uden Volds vidensindsamling og undersøgelser registrerer videnskonsulenterne kontaktoplysninger på de personer, der bidrager til undersøgelserne, herunder i form af besvarelse af spørgeskemaer samt ved interviews. Nærmere herom i den samlede persondatapolitik. Tillige opbevares, på baggrund af samtykke, personfølsomme oplysninger på casepersoner til anvendelse ved kommunikationsrettede formål. Sådanne personfølsomme oplysninger slettes efter aftale med de konkrete casepersoner.

Lev Uden Volds kommunikation - billedoptagelse og deling på sociale medier

I forbindelse med at Lev Uden Vold holder oplæg eller er repræsenteret på f.eks. Folkemødet, på konferencer og lign., bliver der lejlighedsvist taget billeder. Der bliver som udgangspunkt kun taget situationsbilleder. Eventuelle portrætfotos bliver det først taget efter et udtrykkeligt informeret samtykke til, hvordan disse fotos anvendes – herunder evt. anvendelse på Lev Uden Volds profiler på sociale medier. Nærmere herom i den samlede persondatapolitik.

Udveksling af oplysninger

Lev Uden Vold udveksler ikke personlysninger med andre, foruden de tilfælde, hvor deltagere i rådgivnings- eller behandlingsforløb har givet deres skriftlige samtykke hertil som et led i deres deltagelse i andre givne aktiviteter, eller hvor en person har givet den juridiske rådgiver og/eller psykolog/behandler/rådgiver en fuldmagt til at handle på den pågældendes vegne.

Personer, som deltager i Lev Uden Volds psykologiske behandlings- eller rådgivningsforløb, underskriver en samtykkeblanket vedr. registrering af personoplysninger.

Alle ansatte i Lev Uden Vold har tavshedspligt, hvilket følger af deres ansættelseskontrakt samt en underskrevet tavshedspligterklæring. Lev Uden Vold indgår kun kontrakter med konsulent- og evalueringsfirmaer til opbevaring af persondata og/eller udarbejdelse af statistik på baggrund af de lagrede data, som er GDPR compliant. Dette indebærer bl.a., at konsulent- og evalueringsfirmaerne ikke må anvende oplysningerne til andre formål end de i den indgåede kontrakt specifikt angivne formål. Der indsamles og registreres ikke personhenførbare data i forbindelse med den nationale hotlines besvarelse af opkald. Data registreres uden oplysninger om navn, adresse, fødselsdato eller andre oplysninger, som kan bidrage til at identificere den person, som oplysningerne stammer fra eller i øvrigt vedrører. Data registreres her alene med henblik på statistiske formål.

Der påhviler den juridiske rådgivning, den psykologiske rådgivning og behandling og den nationale hotline en skærpet underretningspligt efter servicelovens §153, for så vidt angår børn og unge under 18 år. Der vil derfor være tilfælde, hvor en underretning til et barns eller en ungs hjemkommune indebærer en videregivelse af personoplysninger. Dette også uden forudgående samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e).

Opbevaring af persondata

Lev Uden Vold opbevarer alle persondata, både vedrørende jobansøgere, ansatte, voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende elektronisk på et sikret, lukket drev. Dog deles oplysninger omkring CPR-nummer, navn, adresse og kontonummer med den eksterne samarbejdspartner, som udbetaler personalets lønninger og afregner ferie.

Øvrige persondata i Lev Uden Volds varetægt er ikke gemt på lokale drev, og når der sker henvendelse med personoplysninger på telefon eller mail, bliver det slettet og overført til det sikre drev, når den igangværende sagsbehandling er afsluttet. Fremgangsmåden herfor er nærmere beskrevet i Lev Uden Volds interne vejledning til databehandling. Derudover har alle computere samt arbejdstelefoner kode, og der bliver ikke brugt usikre internetforbindelser.

Personoplysningerne opbevares kun så længe, det er nødvendigt og har et legitimt formål, og slettes straks derefter. Dog med undtagelse af oplysninger i journaler, som skal gemmes i 5 år, jf. psykologloven § 14 stk.1. Der er indført sikker mail for alle de medarbejdere. Alle mails er automatisk krypterede, og kræver ingen særlige handling fra medarbejderen for at opnå denne sikkerhed.

Dine rettigheder

Alle, der er registreret i Lev Uden Vold på en sådan måde, at deres oplysninger kan henføres til dem som person, har en række rettigheder, som den registrerede kan få oplyst ved henvendelse. Det bemærkes, at registrering af oplysninger ved den nationale hotline sker anonymt.

Lev Uden Vold har ansvaret for, at henvendelsen bliver registreret i et sikret data- og journalregistreringssystem ved navn Dataregistreringssystemet Time2web, såfremt henvendelsen vedrører personfølsomme oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontakt@levudenvold.dk.

Ret til information

Den registrerede har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Lev Uden Vold er i besiddelse af om den registrerede, samt hvad Lev Uden Volds persondatapolitik er. Lev Uden Vold er yderst opmærksom på ikke at udlevere oplysninger til andre, der henvender sig, end den registrerede selv.

Ret til berigtigelse

Oplysningerne som Lev Uden Vold er i besiddelse af skal være korrekte og ajourførte. Den registrerede har derfor altid ret til at få opdateret eller rettet oplysninger, der er forkerte/forældede.

Ret til sletning

Som registeret i Lev Uden Vold har man ret til at få slettet alle oplysninger, som Lev Uden Vold ligger inde med (jf. art. 17, stk.1 litra b). Dette gælder både et igangværende og afsluttet forløb. Det kaldes også for ”Retten til at blive glemt”, og det indebærer, at ethvert samtykke til behandling af personoplysninger kan tilbagekaldes mundtligt eller skriftligt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Sikker mail

Lev Uden Vold arbejder med sikker mail i form af tunnelmail. Alle medarbejdere sender automatisk sikker mail ved anvendelse af Outlook. Dette sker automatisk og kræver ikke yderligere handling fra den enkelte medarbejder.

Brud på datasikkerheden

Der er tale om et brud på datasikkerheden i retlig forstand, hvis der sker en hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden vis behandlet af Lev Uden Vold. Hvis der sker brud på datasikkerheden, og der er risiko for, at uvedkommende er kommet i besiddelse af personoplysninger, vil den registrerede – i det omfang Lev Uden Vold kan identificere vedkommende og kan fremskaffe kontaktoplysninger – blive underrettet uden unødig forsinkelse.

Lev Uden Vold skal straks underrette evt. firmaer med hvem, der er indgået aftaler om konsulent og/ eller evalueringsopgaver, såfremt sikkerhedsbruddet mistænkes også at kunne vedrøre de oplysninger, som opbevares i deres respektive data/it-systemer. Endelig skal bruddet på datasikkerheden anmeldes til Datatilsynet i overensstemmelse med Tilsynets Vejledning om brud på Datasikkerheden.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Siden er opdateret den 28. marts 2023        

Tryk her for at komme væk fra denne side