Vedtægter

Lev Uden Volds vedtægter er senest revideret 31. januar 2023.

Læs også om Lev Uden Volds bestyrelse her og læs bestyrelsens forretningsorden her.


§ 1 Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er "Lev Uden Vold S/I” 

Institutionens hjemsted er i Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Institutionens formål er at drive en national enhed mod vold i nære relationer, herunder at arbejde for at styrke indsatsen for personer, der udsættes for vold i nære relationer.

Institutionen arbejder på tværs af køn og uafhængigt af partipolitiske interesser.

§ 3 Tilsyn

Den selvejende institutions virksomhed kan være underlagt Socialstyrelsens tilsyn, hvis det er et krav i en bevilling.

§ 4 Ledelse

Den selvejende institutions øverste ledelsesorgan udgøres af en bestyrelse bestående af 5 med­ lemmer udpeget af hver af de 5 stiftende organisationer, samt et medlem udpeget af medarbejderne i Lev Uden Vold

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der regulerer bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen kan ved enstemmighed og for en periode vælge at supplere sig med op til 2 eksterne medlemmer, hvis der er enstemmighed herom. De stiftende organisationers medlemmer af bestyrelsen kan på samme vis ved enstemmighed beslutte, at der ikke længere skal sidde eksterne medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse af den selvejende institution.

§ 5 Tegningsregel

Den selvejende institution tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller næstformanden. Direktøren kan i forbindelse med den daglige drift tegne den selvejende institution alene, dog maksimalt for et beløb op til 300.000 kr.

§ 6 Kapital

Den selvejende institution har en startkapital på kr. 15.000, der indskydes af de fem stiftende organisationer med 3.000 kr. hver.

§ 7 Forholdet til stifterne

Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, der fungerer uafhængigt af stifterorganisationerne og er økonomisk adskilt fra stifterne.

§ 8 Revision og regnskab

Den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret og første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2017.

Den selvejende institutions årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 9 Ændring af vedtægter

Vedtægterne kan kun ændres ved enstemmighed i bestyrelsen.

§ 10 Opløsning

Institutionens opløsning kræver enighed i bestyrelsen. Anvendelse af eventuelt overskud og formue kan ske til varetagelse af institutionen formål efter bestyrelsens beslutning.

Tryk her for at komme væk fra denne side