Projekter og partnerskaber

Projekter og partnerskaber 

Her kan du læse om nogle af de projekter og partnerskaber, som Lev Uden Vold deltager i sammen med andre organisationer eller offentlige aktører.

Partnerskab Mod Vold  

I projektet ‘Partnerskab Mod Vold’ samarbejder Lev Uden Vold med ti af landets politikredse om at opspore og rådgive voldsudsatte og voldsudøvende borgere, som politiet er i kontakt med. Fx ved alarmopkald om vold i hjemmet, ved anmeldelser af vold mv.

Projektet bygger på viden om, at målgruppens egen erkendelse af at være udsat for eller udøver af vold i nære relationer næres, når udefra kommende spørger ind til volden og særligt i tiden lige efter at volden er eskaleret. Projektets formål er at drage nytte af politiets kontakt til voldsudsatte og voldsudøvere som et fundament for en tidlig indgriben, ved at politiet påtager sig opgaven med at være bindeled til Lev Uden Volds rådgivning. Derved sikrer vi hjælp til flere tidligere, end hvis de selv skulle være opsøgende på hjælpen. Dette samarbejde bygger på en styrkelse af politiets viden om og kompetencer til at opspore og tale om vold i nære relationer.

Partnerskab Mod Vold bygger videre på et pilotprojekt mellem Københavns Politi og Lev Uden Vold. Projektet er støttet af TrygFonden og Augustinus Fonden med henholdsvis 1.4 og 0.5 millioner kr. Projektet gennemføres i perioden marts 2022 til juni 2024. 

Ole Kirks Fond: ’En barndom uden vold i familien’

Lev Uden Vold understøtter i 2023 og 2024 programindsatsen ’En barndom uden vold i familien’ med voldsfaglig viden. Programmet er iværksat som et større systemisk og langsigtet program, der i de kommende år vil samle myndigheder, organisationer og andre aktører, der møder børn udsat for vold i hjemmet.

Ambitionen med programmet er at nedbringe vold mod børn i hjemmet, mindske dens konsekvenser, når den er sket og stoppe volden i at gå i arv fra én generation til den næste. Programmet skal samle en lang række aktører fra forskellige sektorer omkring det fælles arbejde med at bekæmpe vold i familien.

Lev Uden Vold og Ole Kirks Fond har indgået en 1-årig samarbejdsaftale, hvor Lev Uden Vold som videnspartner skal understøtte programindsatsen med viden om vold indenfor forebyggelse, opsporing, håndtering, behandling og efterværn.

Programmet er i øjeblikket forankret hos forandringsbureauet Operate, der har erfaring med systemisk programarbejde. Tidligere direktør i Danner og mangeårig leder indenfor politiet, Lisbeth Jessen er sat i spidsen til at drive programmet i samspil med fagpersoner, organisationer, myndigheder og eksperter på området. 

Videre Uden Vold 

Interventionsmodellen ‘Videre Uden Vold’ er et tilbud om hurtig, fokuseret hjælp til personer, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Det består af et rådgivningsforløb på fem samtaler. Målet er, at familier, der oplever vold, opspores tidligt og hurtigt får redskaber og hjælp til at stoppe volden. 

Videre Uden Vold er et samarbejde mellem Københavns Politi, Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommune og fem organisationer: LOKK, Lev Uden Vold, Mødrehjælpen, Mandecentret og Dialog mod Vold. Tilbuddet henvender sig til borgere i førnævnte kommuner og til borgere, der har været i kontakt med Københavns Politi.  

Videre Uden Vold er finansieret af Social- og Boligstyrelsen som et udviklingsprojekt i 2023 og 2024, hvor formålet er at udvikle og udbrede en interventionsmodel, der understøtter, at flere voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer, får hjælp til at komme ud af volden på et tidligere stadie end ellers 

Læs mere om Videre Uden Vold på Dialog Mod Volds hjemmeside: https://dialogmodvold.dk/videre-uden-vold-til-fagpersoner/ 

Omsorg i fællesskab 

Projektet ‘Omsorg i fællesskab’er et samarbejde mellem Lev Uden Vold og LGBT+Danmark om at forebygge partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser blandt LGBT+ personer. 

Projektet har til formål at mobilisere LGBT+ miljøet til i fællesskab at drage omsorg for at forebygge, forhindre og håndtere vold i nære relationer og/eller seksuel vold i nære eller ikke-nære relationer mellem LGBT+ personer. Projektet skal samtidig være med til at sikre LGBT+ personers adgang til kvalificeret hjælp i eksisterende sociale rådgivningstilbud.  Dette sker bl.a. ved en gensidig videndeling mellem LGBT+ Danmark og Lev Uden Volds rådgivningstilbud. 

Projektet er finansieret af Ligestillingsministeriet med en bevilling på 1,8 mio. kr.  

Projektet gennemføres fra 1. juli 2023 til 31. december 2024.  

Frontpersonaleindsatsen 

Lev Uden Vold modtog med SSA-aftalen i 2021 midler til at styrke kommunernes viden og kompetencer i tidlig opsporing af voldsudsatte og voldsudøvere samt til at indgå partnerskaber med relevante frontaktører.  

Formålet med partnerskaberne er at give frontmedarbejdere de nødvendige redskaber til at identificere og henvise voldsudsatte og voldsudøvere til Lev Uden Vold, så de kan få den rette hjælp på et tidligere stadie. 

Lev Uden Vold har foreløbigt samarbejdet med ni jobcentre fordelt i hele landet om opkvalificering, etableret et partnerskab med Aarhus Kommune om afholdelse af workshops i deres nye distrikt-teams vedr. vold i familier, afholdt webinarer sammen med Dansk Socialrådgiverforening og udgivet en håndbog målrettet lærere og pædagoger, der følges op med lokale temadage.  

Lev Uden Vold har samlet modtaget 3 mio. kr. til indsatsen, der gennemføres fra 1. januar 2022 til 1. juli 2024. 

Kompetenceudvikling af kommunale medarbejderes voldsfaglige viden og kompetencer 

Lev Uden Vold afholder i samarbejde med Socialstyrelsen kompetenceudviklingsforløb for kommunale medarbejdere. Formålet er at opkvalificere kommunale medarbejdere til opsporing af borgere, som er udsat for eller udøver vold i familien, samt at uddanne gruppeledere til gruppeforløb for voldsudsatte 

Baggrunden er, at der under Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2022 blev afsat midler til at modne en model for en styrket kommunal indsats til voldsudsatte.  

Opgaven udføres for Socialstyrelsen i perioden januar 2023 til december 2025.   

Tryk her for at komme væk fra denne side