Debatindlæg december 2017 – Psykisk vold og Grevio-rapporten

Tilbage til presseoversigten

Du kan også læse debatindlægget på Altinget: Social her.

Vi skal tage den psykiske vold alvorligt og handle

I Lev Uden Vold mener vi, det er helt afgørende, at vi i højere grad får sat den psykiske vold på dagsordenen. En type vold, der ikke umiddelbart kan ses af andre, men som har en altafgørende betydning for dem, der rammes, og de familier, der lever med den.

De voldsudsatte, der ringer til vores hotline for at få støtte og rådgivning, er i højere grad udsat for psykisk end fysisk vold. På samme måde har en stor del af de kvinder, der bor på krisecentrene, både været udsat for psykisk og fysisk vold. Så problemet er stort. Så stort, at vi er nødt til at tage det langt mere alvorligt, end tilfældet er i dag – og handle på det.

Det er ikke kun noget, vi mener i Lev Uden Vold. Det samme anbefaler Grevio, som er den instans, der overvåger, om Danmark overholder Istanbul konventionen. Istanbul konventionen er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, som Danmark har tiltrådt. Konventionen siger bl.a., at landene skal sikre, at psykisk vold er strafbart.

Læs også – Ny rapport: Danmark kan gøre mere for at bekæmpe vold i hjemmet

Psykisk vold er i dag en del af straffeloven, men ikke som en selvstændig paragraf. Grevio er netop kommet med deres rapport, hvor de vurderer, om Danmark lever op til Istanbul konventionen. Her skriver de, at den nuværende lovgivning omkring psykisk vold alene rummer de grovere eksempler på trusler. Derfor opfordrer de Danmark til at lave en selvstændig paragraf, som i tilstrækkelig grad kan leve op til kravene i konventionens artikel 33 vedrørende psykisk vold, der siger, at psykisk vold skal være strafbart.

I Lev Uden Vold mener vi, at der skal sættes ind på fire fronter. For det første skal psykisk vold kriminaliseres i højere grad, end tilfældet er i dag. For det andet skal der udarbejdes retningslinjer for, hvordan anmeldelser om vold i nære relationer behandles hos politiet. Derudover skal fagprofessionelle – som kommer i kontakt med de voldsudsatte – blive meget bedre til at spotte den psykiske vold. Endelig skal vi have mere viden om psykisk vold for at kunne handle bedre på den.

I dag er psykisk vold en del af straffeloven, men alene som en del af en bestemmelse i straffelovens § 245, stk. 2, som ikke anvendes i praksis, når det angår den psykiske vold. Og faktum er, at der ikke føres straffesager om psykisk vold. Derfor er der behov for at skærpe lovgivningen på området med en selvstændig paragraf. Målet må være, at flere sager om psykisk vold bliver bragt frem i retssalene og fører til domfældelse. Uanset hvad vil en selvstændig straffelovsbestemmelse i sig selv tydeliggøre den psykiske vold og tydeliggøre, at vi ikke accepterer den i det danske samfund. Nøjagtigt som vi på andre områder har set, hvordan lovgivning kan ændre holdninger og normer, f.eks. ved afskaffelsen af revselsesretten.

Find hele Grevio-rapporten her

Men en ting er lovgivningen. Noget andet er, at vi skal sikre os, at de voldsudsatte tør anmelde den psykiske vold. Og anmeldelsen skal kunne føre til, at der bliver rejst en sigtelse mod voldsudøveren i de sager, hvor grundlaget er tilstede. I det arbejde er der bl.a. behov for, at politiet – over hele landet – møder den voldsudsatte med viden og de nødvendige redskaber. Konkret mener vi, at der er behov for nogle nationale retningslinjer for, hvordan de voldsudsatte mødes af politiet, og hvordan anmeldelserne håndteres.

Dertil kommer, at de fagprofessionelle, der arbejder tæt på de voldsudsatte eller deres familier, skal klædes bedre på til at spotte volden. Øget kvalificering og flere kompetencer skal gøre folkeskolelæreren, sundhedsplejersken og pædagogen bedre i stand til at spotte volden, så de kan være med til at forebygge, at den eskalerer. Det handler om efteruddannelse, men også om at inddrage vold i nære relationer på relevante grunduddannelser.

Læs også – Debatindlæg: Kære kommuner – hjælp de voldsudsatte familier

Derudover skal der sættes et arbejde i gang for at sikre os mere viden om den psykiske vold. Bl.a. omfanget af volden, risikofaktorer og konsekvenser. Det vil være afgørende i det videre arbejde med at bekæmpe psykisk vold. Det arbejde sætter Lev Uden Vold bl.a. i gang.

De fire tiltag vil have afgørende betydning for de kvinder og mænd, der udsættes for psykisk vold Tiltagene vil gøre den psykiske vold mere synlig i samfundet, forhåbentlig mindre tabubelagt at tale om, og så vil tiltagene bidrage til at ændre praksis og kulturen på området samt forståelsen af den psykiske vold.

Tryk her for at komme væk fra denne side