Psykologbehandling til voldsudsatte mænd

Lev Uden Vold tilbyder 10 timers psykologhjælp til mænd udsat for vold i nære relationer med ophold på mandekrisecentre og § 110-botilbud. Vi tilbyder også mellem 4 og 10 timers psykologhjælp svarende til servicelovens § 109, stk. 8, til børn, som ledsager faderen under opholdet.

Psykologbehandlingen er landsdækkende og gælder i en forsøgsperiode fra 1. april 2022 til 31.december 2023. Indsatsen er finansieret gennem SSA-reserven 2021-2024, som et flertal af Folketingets partier blev enige om udmøntningen af i november 2020.

Rammer for psykologbehandlingen

 • Psykologbehandlingen er for voldsudsatte mænd, som har taget ophold på et mandekrisecenter eller §110-botilbud bl.a. som følge af vold i nære relationer. Det kan være fra partner, ekspartner, forældre, stedforældre, børn eller andre nære slægtninge, som har delt bolig med den voldsudsatte.
 • Der tilbydes også behandling for børn, som følger deres far under opholdet.
 • Der er mulighed for op til 10 psykologsamtaler.
 • Behandlingen vil fortrinsvis finde sted i Lev Uden Volds lokaler i København, på sigt fra andre udvalgte lokationer i landet eller virtuelt eller telefonisk.

Psykologbehandlingen udføres af autoriserede psykologer og baserer sig på Lev Uden Volds brede viden og nyeste undersøgelser om voldsudsatte mænd, deres vilkår og behandlingsbehov. Afsættet er således voldsfagligt, og den oplevede vold samt den voldsudsatte mand/barns forståelse og bearbejdning af denne vil være omdrejningspunktet for det terapeutiske forløb.

Psykologbehandlingen har til formål at medvirke til at styrke mandens selvværd, selvforståelse og selvstændighed gennem fokus på hans konkrete erfaringer, responser, færdigheder og viden. Vi vil hjælpe til at genskabe grundlaget for trivsel og udvikling for den enkelte mand såvel som hans evt. ledsagende barn/børn og forebygge alvorlig psykisk mistrivsel samt social deroute.

Forsøgsordningen skal derudover skabe ny og vigtig viden om målgruppen og dens behov. Hermed vil Lev Uden Vold bidrage til yderligere undersøgelse, metodeudvikling og faglig kvalificering af konkrete rammer og vilkår for fremtidige behandlingstilbud til voldsudsatte mænd på mandekrisecentre eller §110 botilbud og til deres ledsagende børn.

Hvordan hjælper vi?

Psykologbehandlingen vil indgå som et specialiseret behandlingssupplement til den voldsudsatte mands og evt. ledsagende børns ophold på et mandekrisecenter eller et §110 botilbud.

Hvorvidt tilbuddet er relevant afklares først i dialog mellem manden og det pågældende mandekrisecenter eller botilbud. Dernæst ved en visiterende samtale hos den behandlingsansvarlige psykolog i Lev Uden Vold.

Henvisningsprocedure

 1. Mandekrisecenter- eller botilbudsmedarbejder vurderer i samråd med den pågældende mand, at han indgår i målgruppen, samt at han ønsker og kan få gavn af psykologbehandling. Samme procedure gælder, når der er tale om henvisning af mandens ledsagende børn.
 2. Medarbejderen retter henvendelse til behandlingscenteret i Lev Uden Vold og henviser den pågældende mand + evt. børn til psykologbehandling.
  1. Oplys mandens navn og kontaktinformationer.
  2. Indgå aftale om, hvordan Lev Uden Vold kan komme i kontakt med manden, og hvor den første samtale skal finde sted.
 3. Efterfølgende retter den behandlingsansvarlige psykolog fra Lev Uden Vold henvendelse til manden/mandekrisecenter eller §110 tilbud og indgår aftale om tidspunkt og sted for en visiterende samtale.
  1. Den visiterende samtale er af 1½ times varighed og har til formål at informere manden om behandlingstilbuddets formål og rammer samt at afklare, hvorvidt psykologisk behandling er det rette for den pågældende mand/evt. børn på det givne tidspunkt.
  2. Ved samtaler uden for Lev Uden Volds lokaler tilstræbes det, at første indledende samtale og sidste afsluttende samtale så vidt muligt afholdes ved fysisk fremmøde.
 4. Den behandlingsansvarlige psykolog orienterer efterfølgende mandekrisecenteret/§110 botilbuddet om opstart/ikke-opstart af behandlingen.
 5. Den behandlingsansvarlige psykolog sørger derefter for at tilrettelægge behandlingsforløbet i samarbejde med manden og ved behov i samråd med mandekrisecenter/§110 botilbud.
 6. Ved behov kan den behandlingsansvarlige psykolog efter mandens samtykke og nærmere aftale orientere mandekrisecenteret/§110 botilbuddet om evt. aftaler eller planer om viderehenvisning m.m. i forbindelse med behandlingens afslutning.

 

For henvisning:

Kontakt behandlingschef Mia Lind Winther på telefon: 31 71 44 41 – eller send en mail med evt. afklarende spørgsmål og kontaktinformationer til psykolog@levudenvold.dk.

Du/I vil derefter blive kontaktet hurtigst muligt.

Regler for samtykke

Ved henvisning af børn/unge under 18 år til psykologisk behandling skal der inden opstart foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehavere.

Ved mandekrisecenter- eller botilbudsmedarbejderens indledende kontakt til Lev Uden Volds behandlingscenter afklares det, hvem der sikrer sig, at samtykket foreligger.

Kontakt til Lev Uden Volds behandlingscenter

For fagpersoner:

Alle fagpersoner med kontakt til det voldsfaglige område, herunder i særlig grad medarbejdere fra mandekrisecentre og § 110 botilbud, er meget velkomne til at kontakte Lev Uden Volds behandlingscenter for at høre mere om forsøgsordningen, behandlingstilbuddet, målgruppen samt mulighederne for henvisning.

Kontakt behandlingschef Mia Lind Winther på telefon: 31 71 44 41, eller send en mail med spørgsmål og kontaktinformationer til psykolog@levudenvold.dk.

Øvrige henvendelser:

Voldsudsatte, pårørende og andre interesserede er velkomne til at kontakte os på mail for at høre nærmere om tilbuddet og mulighederne for at blive henvist til et behandlingsforløb.

Skriv til psykolog@levudenvold.dk.

 


Har du brug for hjælp?

Hotline
Lev Uden Volds hotline kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 1888. Her kan du få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer – både hvis du er voldsudsat, voldsudøver, pårørende eller fagperson. Læs mere om hotlinen her.

Viden og fakta
Har du brug for mere viden om vold i nære relationer, voldsudsatte og voldsudøvere, kan du finde flere informationer på siden viden og fakta.