Opholdsgrundlag

Her får du svar på spørgsmål om opholdsgrundlag i forbindelse med vold i nære relationer.


Jeg er familiesammenført med min ægtefælle, men ønsker nu at blive skilt.
 Hvordan bevarer jeg min opholdstilladelse i Danmark? 

⇒Samlivsophævelsen skyldes vold – udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, jf. § 19, stk. 8
Når du har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af familiesammenføring med din ægtefælle, vil din sag om inddragelse af din opholdstilladelse starte allerede ved samlivsbruddet. Dvs. når Udlændingestyrelsen bliver bekendt med, at I ikke længere er samlevende – og altså ikke først ved den reelle skilsmisse.

Hvis samlivsophævelsen skyldes, at din ægtefælle har begået vold eller overgreb mod dig eller dit barn, er der mulighed for at ansøge om at bevare opholdstilladelsen trods samlivsophævelsen.

Det er en betingelse, at der er tale om vold af enten fysisk eller grov psykisk karakter, og volden skal kunne dokumenteres. Desuden skal du kunne godtgøre, at samlivsophævelsen skyldes volden. Dokumentationen kan foreligge i form af eksempelvis en politianmeldelse, skadestueerklæring eller lægeerklæring. En eventuel krisecentererklæring er i sig selv som udgangspunkt ikke tilstrækkelig.

Har du på tidspunktet for samlivsophævelsen boet i Danmark i mindre end to år, vil Udlændingestyrelsen foretage en konkret vurdering af, hvorvidt du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark.

⇒Samlet tilknytning til Danmark – udlændingelovens § 26
Hvis samlivsophævelsen ikke skyldes fysisk vold (eller grov psykisk vold), eller hvis volden ikke er tilstrækkelig dokumenteret, kan du søge om opholdstilladelse på baggrund af din samlede tilknytning til Danmark (Udlændingeloven § 26). Udlændingestyrelsen foretager denne samlede konkrete vurdering på baggrund af, hvor længe du har boet i Danmark, hvilke sprogtest du har bestået, om du er i job/uddannelse, om du er engageret i foreninger, eller om du på andet måde har ladet dig integrere i Danmark mm.

⇒Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer – udlændingelovens § 9 c, stk. 1
Derudover kan der være mulighed for, at du kan søge om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer, fx med dine børn, som bor her i Danmark. Eksempelvis kan du ansøge om familiesammenføring med dine børn, som i forvejen er familiesammenført med deres far, som bor her i Danmark. Dette omtales ofte som ”sammenkædede ansøgninger”.

Her skal du være opmærksom på, at din opholdstilladelse, hvis den udstedes efter denne bestemmelse, vil være bundet op på, at din forhenværende ægtefælle fortsat bor i Danmark. Vælger pågældende at udrejse, skal der således sikres et andet opholdsgrundlag for dig og dine børn, hvis I skal kunne blive i Danmark. Derfor anvendes denne fremgangsmåde hovedsageligt i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få udstedt en opholdstilladelse på andet grundlag.

⇒Processuelt ophold
Bemærk, at så længe du har en verserende sag om ansøgning om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), har du med al sandsynlighed lovligt ophold i form af såkaldt processuelt ophold. Så længe du har lovligt ophold i landet, har du ret til hjælp efter serviceloven og dermed også ret til at blive indskrevet på et krisecenter eller mandecenter, såfremt du opfylder de almindelige kriterier i serviceloven. Det vil fremgå af den kvittering, du har modtaget fra den relevante myndighed, hvorvidt du har processuelt ophold under sagens behandling.

 

EU-ophold

Jeg har opholdstilladelse efter EU-reglerne om medfølgende familiemedlem, men ønsker at blive skilt. Hvordan bevarer jeg min ret til at opholde mig i Danmark? 

Har du opholdstilladelse på baggrund af EU-reglerne om medfølgende familiemedlem, er det afgørende, om du selv er EU-borger eller tredjelandsstatsborger. Hvis du er EU-borger, har du fortsat ret til at opholde dig i andre EU-lande, da der er fri bevægelighed inden for EU for Unionsborgere.

Er du tredjelandsstatsborger, skelnes der mellem, om du har opholdt dig i Danmark uafbrudt i over eller under 5 år. Har du opholdt dig i Danmark i over 5 år, har du fortsat opholdstilladelse. Har du opholdt dig i Danmark i under 5 år, skal du opfylde en række betingelser, for at få opholdstilladelse.

Læs mere om disse betingelser i EU-opholdsbekendtgørelsen § 15, stk. 2.

Har du brug for rådgivning om dine muligheder for fortsat ophold i Danmark efter en samlivsophævelse – herunder i forhold til offentlig forsørgelse – kontakt da Lev Uden Volds juridiske rådgivning på tlf. 31 18 44 41.


Du kan også finde svar på spørgsmål om:

Væk fra denne side