Forældremyndighed og samvær

Her får du svar på spørgsmål om forældremyndighed og samvær i forbindelse med vold i nære relationer.


Hvad sker der med forældremyndigheden over mit barn, hvis jeg bliver skilt fra min ægtefælle?

I ægteskabet er der fælles forældremyndighed, når man har børn sammen. Hvis I ophæver samlivet, er udgangspunktet, at den fælles forældremyndighed fortsætter. I kan dog frit aftale, at én af jer skal have den fulde forældremyndighed. Er I uenige om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet/børnene, skal I indgive en anmodning til Statsforvaltningen, som indkalder jer begge til et vejledningsmøde med mødepligt.

Kan der ikke under Statsforvaltningens behandling af sagen opnås enighed, vil Statsforvaltningen afslutte sagen og indbringe den for retten, hvis en af jer anmoder om det.

Statsforvaltningen kan eventuelt træffe midlertidige afgørelser om forældremyndighed, samvær og barnets bopæl, indtil der falder dom i sagen. Sådanne afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen.

Ønsker du vejledning om forældremyndighed og samvær, er du velkommen til at kontakte vores juridiske rådgivning.


Har mit barns anden forældre ret til samvær, når grunden til, vi gik fra hinanden, var, at han/hun var voldelige mod mig og/eller mit barn?

Der findes ikke et generelt svar på dette. Alle sager om fastsættelse af samvær er individuelle, og træffes ud fra en vurdering af, hvad der vil være bedst for barnet. Hvis en forælder har været voldelig, betyder det ikke, at vedkommende automatisk er afskåret fra at få fastsat samvær med barnet, men det kan medføre, at der gives afslag på fastsættelse af samvær.

Det er også en mulighed, at Statsforvaltningen træffer afgørelse om, at det er et vilkår for samværet, at samværet skal være overvåget. Sådan et vilkår anvendes kun, når der efter en konkret vurdering ikke er andre muligheder for at fastsætte samvær. Du kan læse mere på Statsforvaltningens hjemmeside.


Mit barns anden forælder siger, at vedkommende har fået den fulde forældremyndighed over vores fælles barn. Jeg har intet hørt om dette og har ikke været indkaldt til nogen møder i den anledning. Kan det virkelig passe?

Nej. Når man er uenige om forældremyndighedens fordeling og/eller om samvær, skal man rette henvendelse til Statsforvaltningen, som derefter indkalder parterne til et rådgivningsmøde. Hvis dit barns anden forælder ønsker at få del i forældremyndigheden eller at få den fulde forældremyndighed overført til sig, skal han/hun derfor indgive en anmodning til Statsforvaltningen.

Forældremyndigheden bliver ikke overført eller delt mellem jer, uden at du har været klar over det. Se punktet længere oppe på siden: ”Hvad sker der med forældremyndigheden over mit barn, hvis jeg bliver skilt fra min ægtefælle?”


Du kan også finde svar på spørgsmål om:

Væk fra denne side