Politianmeldelse

Read this in English

Her får du svar på spørgsmål om politianmeldelse i forbindelse med vold i nære relationer. 


Hvornår og hvordan kan jeg politianmelde min voldelige partner / familiemedlem / nærtstående person for vold?

Enhver kan politianmelde vold. Anmeldelsen skal indgives til den politikreds, hvor gerningen har fundet sted.

Det er ikke et krav, at anmeldelsen sker straks efter, at voldsudøvelsen har fundet sted. Det er dog altid en fordel, at det strafbare forhold anmeldes tidligst muligt, da det bliver vanskeligere for politiet at dokumentere det, der skete, jo længere tid der går.

Det er vigtigt, at man henvender sig på skadestuen eller hos egen læge, så snart det er muligt, hvis man har smerter, synlige skader/mærker eller andet, som vil kunne dokumenteres under en eventuel straffesag.

Straffeloven fastsætter nogle forældelsesfrister, som varierer alt efter hvilken strafferamme, der er fastsat for den overtrådte straffelovsbestemmelse.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker yderligere information om dette.


Hvad sker der, hvis jeg politianmelder voldsudøveren?

Som oftest vil politianmeldelsen indebære, at både offeret og den mistænkte afhøres af politiet. Afhøringen kan foregå i hjemmet eller på politistationen, og parterne afhøres altid hver for sig. Har der været børn involveret – enten som ofre eller som vidner til volden – vil politiet foretage afhøringen af dem på en sådan måde, at der tages hånd om barnets situation, og barnet skånes mest muligt.

Når politiet har foretaget de nødvendige afhøringer, vil de vurdere, om der er grundlag for at rejse en sigtelse mod voldsudøveren. Hvis det er tilfældet, vil sagen derefter blive lagt op til anklagemyndigheden i politikredsen, som skal vurdere om beviserne er tilpas stærke til, at der er udsigt til, at der kan ske domfældelse i en straffesag. Er dette tilfældet, vil der blive rejst en tiltale mod voldsudøveren, og sagen vil blive sendt i retten.

Når byretten har berammet et retsmøde i sagen, vil offeret som oftest skulle vidne i sagen. Hvis gerningsmanden og offeret har en nær relation, skal offeret vejledes om, at han/hun har ret til at blive fritaget for at vidne mod gerningsmanden. Dette vil dog indebære en ikke ubetydelig risiko for, at gerningsmanden kan blive frikendt, hvis der ikke er andre vidner i sagen.

Hvis voldsudøveren tilstår volden, vil det ikke være nødvendigt for anklagemyndigheden at føre vidner i retten.

Vurderer anklagemyndigheden derimod ikke, at beviserne i sagen er tilstrækkelige, bliver der ikke rejst en tiltale mod voldsudøveren. Påtalen vil derefter blive opgivet efter reglerne i retsplejeloven, og anmelderen/offeret vil blive orienteret.

Du kan læse mere om det at være vidne, offer eller sigtet i en straffesag på anklagemyndighedens hjemmeside www.anklagemyndigheden.dk under fanen ”Vidne, offer eller sigtet”.


Du kan også finde svar på spørgsmål om: