Opholdsgrundlag

Read this in English

Her får du svar på spørgsmål om opholdsgrundlag i forbindelse med vold i nære relationer. 

Jeg er familiesammenført med min ægtefælle, men ønsker nu at blive skilt. Hvordan bevarer jeg min opholdstilladelse i Danmark? 

Regeringen har den 21. februar 2019 vedtaget lovforslaget om det såkaldte ”paradigmeskifte” i udlændingeretten (lov nr. 174 af 27. februar 2019), som indebærer en række ændringer af bl.a. udlændingeloven.

Det betyder for flygtninge og familiesammenførte, at hovedreglen fremadrettet er, at flygtninges og familiesammenførtes opholdstilladelse inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, medmindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser.

Hvad dette konkret kommer til at betyde for retsstillingen for de voldsudsatte udlændinge, som er familiesammenførte med deres ægtefæller, kan der ikke siges noget om endnu.

⇒Samlivsophævelsen skyldes vold – udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, jf. § 19, stk. 7.

Når man er familiesammenført er den almindelige hovedregel, at opholdstilladelsen skal inddrages, hvis man ophæver samlivet med sin ægtefælle.

Ved Udlændingestyrelsens sagsbehandling af sager om inddragelse af opholdstilladelsen, skal styrelsen tage hensyn til, om en inddragelse vil være særligt belastende, jf. udlændingeloven § 26.

I forbindelse med den vurdering findes der i udlændingelovens § 19, stk.7 en særskilt bestemmelse for voldsudsatte, der på grund af volden har ophævet samlivet med den ægtefælle, som de er familiesammenført med.

Udlændingelovens § 19, stk. 7

” Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 c, stk. 1, eller § 9 q, stk. 2, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet”

Det er en betingelse, at der er tale om vold af enten fysisk eller psykisk karakter, og volden skal kunne dokumenteres. Desuden skal du kunne godtgøre, at samlivsophævelsen skyldes volden. Dokumentationen kan foreligge i form af eksempelvis en politianmeldelse, skadestueerklæring eller lægeerklæring. En eventuel krisecentererklæring er i sig selv som udgangspunkt ikke tilstrækkelig.

Begrundelsen for samlivsophævelsen vil indgå i den samlede vurdering af, om hvorvidt opholdstilladelsen skal bevares efter udlændingelovens § 26. Dvs. selvom det kan bevises, at der var vold i ægteskabet, og det var den direkte årsag til samlivsophævelsen, er det ingen garanti for, at opholdstilladelsen bliver bevaret.

Reglen gælder uanset varigheden af dit ophold i Danmark.

⇒Samlet tilknytning til Danmark – udlændingelovens § 26
Hvis samlivsophævelsen ikke skyldes vold, eller hvis volden ikke er tilstrækkelig dokumenteret, kan du søge om opholdstilladelse på baggrund af din samlede tilknytning til Danmark (Udlændingelovens § 26). Udlændingestyrelsen foretager denne samlede konkrete vurdering, på baggrund af blandt andet hvilke sprogtest du har bestået, om du er i job/uddannelse, om du er engageret i foreninger, eller om du på anden måde har ladet dig integrere i Danmark.

⇒Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer – udlændingelovens § 9 c, stk. 1
Derudover kan der være mulighed for, at du kan søge om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer, fx med dine børn, som bor her i Danmark. Eksempelvis kan du ansøge om familiesammenføring med dine børn, som i forvejen er familiesammenført med deres far, som bor her i Danmark. Dette omtales ofte som ”sammenkædede ansøgninger”.

Her skal du være opmærksom på, at din opholdstilladelse, hvis den udstedes efter denne bestemmelse, vil være bundet op på, at din forhenværende ægtefælle fortsat bor i Danmark. Vælger pågældende at udrejse, skal der således sikres et andet opholdsgrundlag for dig og dine børn, hvis I skal kunne blive i Danmark. Derfor anvendes denne fremgangsmåde hovedsageligt i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få udstedt en opholdstilladelse på andet grundlag.

⇒Processuelt ophold
Bemærk, at så længe du har en verserende sag om ansøgning om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), har du med al sandsynlighed lovligt ophold i form af såkaldt processuelt ophold. Så længe du har lovligt ophold i landet, har du ret til hjælp efter serviceloven og dermed også ret til at blive indskrevet på et krisecenter eller mandecenter, såfremt du opfylder de almindelige kriterier i serviceloven. Det vil fremgå af den kvittering, du har modtaget fra den relevante myndighed, hvorvidt du har processuelt ophold under sagens behandling.

 

EU-OPHOLD

Jeg har opholdstilladelse efter EU-reglerne om medfølgende familiemedlem, men ønsker at blive skilt. Hvordan bevarer jeg min ret til at opholde mig i Danmark? 

Har du opholdstilladelse på baggrund af EU-reglerne om medfølgende familiemedlem, er det afgørende, om du selv er EU-borger eller tredjelandsstatsborger. Hvis du er EU-borger, har du fortsat ret til at opholde dig i andre EU-lande, da der er fri bevægelighed inden for EU for Unionsborgere.

Er du tredjelandsstatsborger, skelnes der mellem, om du har opholdt dig i Danmark uafbrudt i over eller under 5 år. Har du opholdt dig i Danmark i over 5 år, har du fortsat opholdstilladelse. Har du opholdt dig i Danmark i under 5 år, skal du opfylde en række betingelser for at få opholdstilladelse.

Læs mere om disse betingelser i EU-opholdsbekendtgørelsen § 17.

Har du brug for rådgivning om dine muligheder for fortsat ophold i Danmark efter en samlivsophævelse – herunder i forhold til offentlig forsørgelse – kontakt da Lev Uden Volds juridiske rådgivning på tlf. 31 18 44 41.


Du kan også finde svar på spørgsmål om: