Familieretshusene

Her får du svar på spørgsmål om det nye Familieretshus, der erstattede Statsforvaltningen den 1. april 2019. 

Hvordan fordeles sagerne i det nye Familieretshus?

Det nye Familieretshus vil screene sagerne og inddele dem i en grøn, gul eller rød kategori, alt efter hvor højt et konfliktniveau der er i sagen, og hvor komplicerede sagerne er.

Sager, der primært drejer sig om registreringer af aftaler, som forældrene selv har indgået på egen hånd, er de grønne sager.

Sager, hvor der er uenigheder, vil oftest starte i de gule spor, hvor udgangspunktet er, at familierne tilbydes konflikthåndtering og mægling med henblik på at løse uenighederne.

Sager, med højst konfliktniveau og stor problemtyngde – fx sager hvori der indgå vold – vil være de røde sager. I disse sager har voldsudsatte ret til at kræve, at der afholdes separate møder, sådan at voldsudsatte ikke pålægges at deltage i møder sammen med voldsudøver.

Sager, der eskalerer eller viser sig at have et højere konfliktniveau end først antaget, kan godt henvises fra hhv. grønt til gult eller fra gult til rødt spor.

Sagerne i det grønne spor vil blive behandlet administrativt i Familieretshuset. Sager i de gule spor vil enten blive behandlet administrativt i Familieretshuset, eller, hvor det er nødvendigt, blive forelagt Familieretten.

Er man uenig i en administrativ afgørelse truffet af Familieretshuset, kan man påklage den til Familieretten. Domme afsagt af Familieretten i første instans (det vil siger sager, hvor der ikke er truffet en administrativ afgørelse i Familieretshuset) kan ankes til Landsretten.

Både Familieretshuset og Familieretten har kompetence til at træffe en midlertidig ”straks-afgørelse” fx om forældremyndighed, mens sagen verserer, hvis de mener, at dette er nødvendigt.

Jeg skal til møde i Familieretshuset, kan/skal jeg have en bisidder med?

Når man skal til møde i Familieretshuset, har man altid ret til at have en bisidder med sig. En bisidder kan enten være et familiemedlem, en ven eller en professionel bisidder, som har et fagligt kendskab til området.

Bisidderen må ikke udtale sig til mødet, da vedkommende kun er der som støtte. Dette gælder dog ikke, hvis man medbringer sin advokat som partsrepræsentant.

Udover at være en støtte under mødet, kan bisidderen også være en hjælp efter mødet, da man derved efter mødets afslutning kan tale om det, der kom frem under mødet, med en der var til stede. Under mødet er det også muligt at holde pauser, hvor man kan tale med sin bisidder.

Fordele ved at medbringe en bisidder:

  • Støtte under mødet
  • Kunne tale sagen igennem før mødet og i pauserne under mødet
  • Efterfølgende have nogen at tale med om, hvad der foregik på mødet
  • Have en tredjepart udefra til at hjælpe en med at holde den røde tråd

Udover at have en bisidder med, er det altid en god ide at have forberedt sig til mødet, fx med en liste med de pointer, man ønsker at få frem under mødet.


Du kan også finde svar på spørgsmål om: