Juridiske notater fra Lev Uden Vold

På denne side kommer der løbende juridiske notater fra vores juridiske rådgiver.

De juridiske notater informerer blandt andet om lovændringer og nye afgørelser, der har betydning for arbejdet med vold i nære relationer. Ligesom notaterne kan klargøre og forklare særlige dele af lovgivningen.

Notaterne er tænkt som en hjælp til fagpersoner på krisecentrene eller fagpersoner, der på anden vis arbejder indenfor feltet vold i nære relationer og vold i familien.

Her kan du læse mere om lovgivningen på området.

Juridiske notater


Juni 2020

Ny lovbestemmelse om gratis psykologbehandling til kvinder på krisecentre

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som fra den 1. juli 2020 giver ti timers gratis
psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter.

I dette notat giver vores juridiske rådgiver en beskrivelse af tilbuddets rammer.

Læs notatet om gratis psykologhjælp til kvinder på kvindekrisecentre her.

Marts 2020

Høringssvar til forslag om ny voldtægtslovgivning

I februar 2020 sendte Justitsministeriet straffelovrådets betænkning omkring en ny voldtægtslovgivning baseret på frivillighed afsted til flere organisationer og eksperter.

Straffelovrådet er et råd af eksperter inden for strafferet, der skal komme med forslag til, hvordan lovgivningen afspejler, at seksuelle handlinger skal være frivillige.

I Lev Uden Vold byder vi anbefalingen om en ny voldtægtslovgivning velkommen. Ønsket om sex skal være gensidigt under hele den seksuelle aktivitet. Derfor er vi glade for, at rådet er enige om, at straffelovens § 216 bør ændres for at dække al form for ufrivillighed.

Når det er sagt, mener vi, at man i denne voldtægtsbestemmelse skal bruge begrebet samtykke fremfor frivillighed og have større fokus på psykisk vold.

Læs Lev Uden Volds høringssvar vedrørende en ny voldtægtsbestemmelse her.

Februar 2020

Høringssvar til udkast til lovforslag om gratis psykologbehandling for kvinder med krisecenterophold

I slutningen af januar offentliggjorde socialministeriet et udkast til lovforslag om gratis psykologbehandling til kvinder, der får ophold på et krisecenter. Udkastet er en ændring i servicelovens § 109 om ophold på kvindekrisecentre.

Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for 2020, hvor der er afsat midler til ambulant rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere, flere pladser på krisecentrene og gratis psykologbehandling for kvinder på krisecenter.

I Lev Uden Vold er vi helt enige i, at kvinder med ophold på et krisecenter har ret til og brug for gratis psykologbehandling.  Når det er sagt, er vi også nødt til at påpege, at vi i dag ikke behandler voldsudsatte kvinder, mænd og børn ens i serviceloven.

Læs høringssvar fra Lev Uden Vold om gratis psykologbehandling til kvinder med krisecenterophold her.

Juni 2019

Samspillet mellem CPR-lovgivningen og reglerne om delt bopæl

Siden det nye familieretlige system trådte i kraft den 1. april 2019, har Lev Uden Vold modtaget mange henvendelser om, hvilke regler der er gældende, når mor og far går fra hinanden og skal registrere ny bopælsadresse for barnet.

Herunder, hvad de nye familieretlige regler om delt bopæl ved ophævelse af samliv betyder for kommunernes forpligtelse til at registrere barnets bopælsadresse i CPR-registret.

I dette notat beskriver vores juridiske rådgiver, hvilke regler der er gældende i samspillet mellem CPR-lovgivningen og de nye familieretlige regler om delt bopæl.

Læs hele notatet om samspillet mellem CPR-lovgivningen og reglerne om delt bopæl.

April 2019

Kriminaliseringen af psykisk vold

Den 1. april 2019 trådte den nye lov i kraft, der kriminaliserer psykisk vold.

I Lev Uden Vold modtager vi mange henvendelser fra voldsudsatte og fagfolk, der ønsker mere viden om den nye bestemmelse i straffeloven om psykisk vold.

I dette notat beskriver vores juridiske rådgiver derfor, hvilke betingelser der er gældende for, hvornår straffelovens § 243 om psykisk vold kan finde anvendelse.

Læs hele notatet om den nye straffelovsbestemmelse om psykisk vold.

Det nye familieretlige system

Fra den 1. april 2019 træder det nye familieretlige system i kraft. Det betyder, at Statsforvaltningen bliver nedlagt og afløst af Familieretshuset og Familieretten. Lev Uden Volds juridiske rådgivning modtager mange henvendelser fra voldsramte familier vedrørende sager om forældremyndighed og samvær.

I dette notat beskriver vores juridiske rådgiver, hvordan det nye familieretlige system er struktureret, og hvilke tiltag der er blevet gjort for at understøtte voldsramte familier.

Læs hele notatet om det familieretlige system.

Februar 2019

Opfølgning på voldsudsatte integrationsborgeres rettigheder

Dette notat er en opfølgning på et tidligere notat fra marts 2018 om integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune på grund af vold.

Vi har været i løbende dialog med fagpersoner og myndigheder om udviklingen på retsområdet, og må konstatere, at gældende praksis fortsat er, at det til enhver tid er en konkret vurdering, hvorvidt en voldsudsat integrationsborger opfylder betingelserne i integrationslovens § 18, stk. 2.

Læs hele det opfølgende notat om voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune. Se også dokumentet “Afgørelse fra Ankestyrelsen_integrationslovens § 18”.

Her finder du notatet fra marts 2018 – samt principafgørelse I-3-01, som fortsat er gældende.

Januar 2019

Orientering om Ankestyrelsens nye praksis vedr. afgørelse af tvister ved kommunal uenighed

I oktober 2018 orienterede Lev Uden Vold om voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller i boform efter servicelovens §§ 109 eller 110. Som anført i orienteringen, kan det have store konsekvenser for den voldsudsatte person, når kommunerne ikke kan blive enige om, hvem der bærer ansvaret for borgerens sag.

Ankestyrelsen har kompetencen til at afgøre sager om kommunal uenighed, og i december 2018 blev det offentliggjort, at Ankestyrelsen har etableret en ny procedure for behandling af sager om kommunal uenighed.

Læs hele notatet om ny praksis i Ankestyrelsen ifm. kommunal uenighed.

December 2018

Høringssvar til lovforslaget om kriminaliseringen af psykisk vold i nære relationer

Justitsministeriet offentliggjorde i slutningen af november udkastet til lovforslaget om en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i nære relationer. Den 18. december var der frist for høringssvar og bemærkninger til lovforslaget, inden Justitsministeriet arbejder videre med forslaget.

I Lev Uden Vold er vi positive over den kommende kriminalisering. Vi mener, at indførelsen af en selvstændig straffelovsbestemmelse om psykisk vold i nære relationer er et afgørende skridt i forhold til at vise, at vi som samfund ikke accepterer den psykiske vold. Ligesom der i kriminaliseringen ligger en klar erkendelse af, at psykisk vold er mindst lige så skadelig som fysisk vold for den enkelte, der bliver udsat for volden.

Overordnet er vi meget tilfredse med udkastet til lovforslaget. Når det er sagt, er der også en række punkter, som vi gerne ser, at der bliver tilføjet i bestemmelsen.

Læs hele høringssvaret til lovforslaget om kriminaliseringen af psykisk vold her.

November 2018

Voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller boform efter servicelovens §§ 109 eller 110

Lev Uden Vold får mange henvendelser fra krisecentrene om, hvilken kommune der er den voldsudsatte persons opholdskommune i retlig forstand, mens vedkommende har ophold på krisecenter eller boform. Det har stor betydning, da den enkelte voldsudsatte person skal vide, hvor vedkommende skal henvende sig ifm. opskrivning til bolig, ansøgning om udbetaling af ydelser mv. Med dette notat vil vi forsøge at redegøre for nogle af de største tvivlsspørgsmål.

Læs hele notatet om voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller boform.

Juni 2018

Voldsudsatte personer med processuelt ophold

Lev Uden Vold får jævnligt henvendelser om, hvilke rettigheder man som voldsudsat har, når man har processuelt ophold i Danmark. Dette notat beskriver derfor, hvad det processuelle ophold overordnet betyder og giver en introduktion til, hvilke rettigheder man som voldsudsat har i den periode, hvor man opholder sig i Danmark på processuelt ophold.

Læs hele orienteringen om voldsudsatte personer med processuelt ophold her.

Marts 2018

Voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune

Flere af de krisecentre har givet udtryk for, at der er særlige problematikker i forhold til voldsudsatte integrationsborgeres rettigheder. Dette notat beskriver, hvilke muligheder voldsudsatte integrationsborgere har for at flytte kommune.

Læs hele notatet om voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune.
Bilag: Principafgørelse.

I februar 2019 har vi skrevet et opfølgende notat om voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune. Læs det opfølgende notat her. Og se dokumentet “Afgørelse fra Ankestyrelsen_integrationslovens § 18”.

December 2017

Klageadgang til Ankestyrelsen

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at det bliver muligt at klage til Ankestyrelsen over afgørelser efter §109, stk. 3 og §110, stk. 3, om optagelse og udskrivning.

Læs hele notatet om etablering af klageadgang til Ankestyrelsen.

Udskrivning hos krisecentre og boformer

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at princippet om, at det alene er lederen af krisecentret eller boformen, der kan træffe afgørelse om udskrivning, stadfæstes.

Læs hele notatet om kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra krisecentre og boformer.

Væk fra denne side