Juridiske notater fra Lev Uden Vold

På denne side kommer der løbende juridiske notater fra vores juridiske rådgiver.

De juridiske notater informerer blandt andet om lovændringer og nye afgørelser, der har betydning for arbejdet med vold i nære relationer. Ligesom notaterne kan klargøre og forklare særlige dele af lovgivningen.

Notaterne er tænkt som en hjælp til fagpersoner på krisecentrene eller fagpersoner, der på anden vis arbejder indenfor feltet vold i nære relationer og vold i familien.

Her kan du læse mere om lovgivningen på området.

Juridiske notater


December 2018

Høringssvar til lovforslaget om kriminaliseringen af psykisk vold i nære relationer

Justitsministeriet offentliggjorde i slutningen af november udkastet til lovforslaget om en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i nære relationer. Den 18. december var der frist for høringssvar og bemærkninger til lovforslaget, inden Justitsministeriet arbejder videre med forslaget.

I Lev Uden Vold er vi positive over den kommende kriminalisering. Vi mener, at indførelsen af en selvstændig straffelovsbestemmelse om psykisk vold i nære relationer er et afgørende skridt i forhold til at vise, at vi som samfund ikke accepterer den psykiske vold. Ligesom der i kriminaliseringen ligger en klar erkendelse af, at psykisk vold er mindst lige så skadelig som fysisk vold for den enkelte, der bliver udsat for volden.

Overordnet er vi meget tilfredse med udkastet til lovforslaget. Når det er sagt, er der også en række punkter, som vi gerne ser, at der bliver tilføjet i bestemmelsen.
Læs hele høringssvaret til lovforslaget om kriminaliseringen af psykisk vold her.

 

November 2018

Voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller boform efter servicelovens §§ 109 eller 110

Lev Uden Vold får mange henvendelser fra krisecentrene om, hvilken kommune der er den voldsudsatte persons opholdskommune i retlig forstand, mens vedkommende har ophold på krisecenter eller boform. Det har stor betydning, da den enkelte voldsudsatte person skal vide, hvor vedkommende skal henvende sig ifm. opskrivning til bolig, ansøgning om udbetaling af ydelser mv. Med dette notat vil vi forsøge at redegøre for nogle af de største tvivlsspørgsmål.
Læs hele notatet om voldsudsattes opholdskommune under ophold på krisecenter eller boform.

 

Juni 2018

Voldsudsatte personer med processuelt ophold

Lev Uden Vold får jævnligt henvendelser om, hvilke rettigheder man som voldsudsat har, når man har processuelt ophold i Danmark. Dette notat beskriver derfor, hvad det processuelle ophold overordnet betyder og giver en introduktion til, hvilke rettigheder man som voldsudsat har i den periode, hvor man opholder sig i Danmark på processuelt ophold.
Læs hele orienteringen om voldsudsatte personer med processuelt ophold her.

 

Marts 2018

Voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune

Flere af de krisecentre har givet udtryk for, at der er særlige problematikker i forhold til voldsudsatte integrationsborgeres rettigheder. Dette notat beskriver, hvilke muligheder voldsudsatte integrationsborgere har for at flytte kommune.
Læs hele notatet om voldsudsatte integrationsborgeres mulighed for at flytte kommune.
Bilag: Principafgørelse.


December 2017

Klageadgang til Ankestyrelsen

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at det bliver muligt at klage til Ankestyrelsen over afgørelser efter §109, stk. 3 og §110, stk. 3, om optagelse og udskrivning.
Læs hele notatet om etablering af klageadgang til Ankestyrelsen.

Udskrivning hos krisecentre og boformer

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som betyder, at princippet om, at det alene er lederen af krisecentret eller boformen, der kan træffe afgørelse om udskrivning, stadfæstes.
Læs hele notatet om kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra krisecentre og boformer.

Væk fra denne side