Ændringer i straffeloven sender vigtigt signal mod vold i hjemmet

|

Kategorier

Nyheder
|

To ændringer i straffeloven får betydning for både børn og voksne, der udsættes for vold i hjemmet og vold i nære relationer.

Den 1. juli 2018 trådte to ændringer i kraft i den danske straffelov. Det drejer sig om udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og en skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer.

Kort fortalt består de to ændringer i straffeloven af følgende:

  • En fordobling af straffen for gentagen simpel vold, når volden er begået af personer i eller nært knyttet til den forurettedes husstand.
  • Udskydelse af forældelsesfristen i sager om gentagen eller grov vold mod børn, når volden er begået af personer i eller nært knyttet til den forurettedes husstand.

Nedenfor kan du læse nærmere om de to lovændringer.

I Lev Uden Vold er vi tilfredse med de to ændringer i straffeloven, fordi de sender et signal om, at vold mod børn og anden vold i hjemmet ikke er i orden. Snarere end de strengere straffe er det selve signalværdien, der er vigtig.

Vold i hjemmet kan have alvorlige konsekvenser for børn og unges udvikling. Ligesom volden også kan sætte dybe spor hos voksne, der bliver udsat for vold i hjemmet. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund viser, at vi ikke accepterer vold i nære relationer. Ligesom vi skal gøre vores bedste for at hjælpe både udsatte og udøvere med at komme videre i et liv uden vold.

Gennemgang af de to lovændringer:

Skærpelse af straffen for gentagen simpel vold

Ifølge straffelovens § 244 om simpel vold straffes den, som udøver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, med bøde eller fængsel indtil 3 år. Straffelovens § 244 omfatter tilfælde af vold såsom lussinger, knytnæveslag, føregreb, bid og under visse omstændigheder spyt i ansigtet. Straffelovens § 245 omfatter vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller mishandling.

Den nye lovændring, § 244 stk. 2, betyder, at gentagne tilfælde af simpel vold begået af en person i eller nært knyttet til forurettedes husstand bliver straffet hårdere end ved andre overtrædelser af § 244. Således kan man nu straffe med fængsel indtil 6 år ved tilfælde af gentagen simpel vold begået af en person i eller nært knyttet til forurettedes husstand. Bestemmelsen kan fx omfatte forældre, stedforældre eller plejeforældre, der udøver vold mod deres børn eller sted-/plejebørn. Ligesom det kan omfatte vold mellem søskende og vold begået af en ægtefælle eller samlever.

Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet

Efter straffelovens § 94, stk. 1, regnes forældelsesfristen som udgangspunkt fra den dag, den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. Efter § 94, stk. 4, regnes forældelsesfristen for en række forbrydelser (bl.a. kvindelig omskæring, tvangsægteskab og menneskehandel) begået over for en person under 18 år dog tidligst fra den dag, den forurettede fylder 21 år.

De gældende forældelsesfrister giver en vis tid til at anmelde vold. For simpel vold efter straffelovens § 244 gælder der således en 5- årig forældelsesfrist, mens forældelsesfristen er 10 år for grov vold efter straffelovens § 245 og § 246, jf. § 245.

I forslaget til lovændringen lægger justitsministeriet vægt på, at et barn, der udsættes for vold af en af sine primære omsorgspersoner, f.eks. en forælder eller stedforælder, kan have svært ved at fortælle om volden, mens barnet stadig bor hjemme. I sager om vold mod navnlig små børn, vil det strafferetlige forhold derfor ofte være forældet, før barnet flytter hjemmefra.

Den nye lovændring betyder, at forældelsesfristen udskydes i sager om gentagen eller grov vold over for børn, som er begået af en person i eller nært knyttet til barnets husstand. Forældelsesfristen vil således tidligst begynde at løbe, når den forurettede er fyldt 21 år. Udskydelsen vil gælde for sager omfattet af straffelovens § 245 og § 246, jf. § 245 samt for sager efter den ovenfor beskrevne nye bestemmelse i§ 244, stk. 2.

Lovændringen skal også finde anvendelse på overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, medmindre forældelse er indtrådt før lovens ikrafttræden efter de hidtil gældende regler.

Baggrunden for lovændringerne:

Regeringen fremsatte forslaget til lovændringerne tidligere på året. Det sker som en del af regeringens ønske om at forebygge og nedbryde parallelsamfund samt et ønske om en hårdere kurs over for vold i hjemmet.

Læs hele lovforslaget her.

 


Vil du følge med på mail?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor:

Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt.

Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig.

Tilmelding til nyhedsbrev

  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer din mail og dit navn.
Væk fra denne side